พระครูศรีสุทธิคณารักษ์ 

เจ้าคณะอำเภอบ้านตาก   

เจ้าอาวาสวัดท่าปุย ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

 • ประวัติส่วนตัว
  อายุ : ๔๗ ปี พรรษา ๒๖
  การศึกษา : ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.)
  ปริญญาโท Master of Science (Psychology) (M.Sc)
  ปริญญาตรี ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)เปรียญธรรม ๖ ประโยค
 • คุณสมบัติตามระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ ๓๓๓ ข้อ ๖ (๑)

  (ก) เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศชาติและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจ กฟผ.
  ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และสังคม ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจ กฟผ.

  (๑) ผลงานด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำสร้างฝายบริเวณป่าต้นน้ำ ในโครงการร้อยฝายร้อยใจ เราทำได้เพื่อในหลวง เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง กฟผ. กับพระสงฆ์ นักเรียน นักศึกษา ส่วนราชการ ชุมชน และประชาชนทั่วไป ปัจจุบันสามารถขยายพื้นที่การอนุรักษ์ป่าไปยังป่าต้นน้ำในภาคเหนือเพิ่มขึ้น เนื่องจากพระเป็นศูนย์กลางศรัทธาในชุมชน เป็นที่นับถือของชาวไทยภูเขา ซึ่งสามารถช่วยให้การทำกิจกรรมในพื้นที่ราบรื่น

  (๒) ผลงานด้านศาสนา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔-ปัจจุบัน เป็นพระวิทยากรในโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ (ค่ายพุทธบุตร) กลุ่มโรงเรียนเจ้าพ่อเขาแก้วโดยมีบุตรหลานของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนจิตอาสาเขื่อนภูมิพลทุกปี เป็นผู้นำในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เป็นผู้นำหล่อหลวงพ่อพุทธไตรนิมิต วัดท่าปุย อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และจัดโครงการหล่อเทียนพรรษาทุกปี ณ วัดท่าปุย ถวาย ๖๐ วัด

  (๓) ผลงานด้านการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง ๒ กรณี ได้แก่
         ๑) กรณีสำนักสงฆ์ดอยเจดีย์ และสำนักสงฆ์ท่าปุยตก ซึ่งเป็นชุมชนที่มีพื้นที่ติดกับเขื่อนภูมิพลและอยู่ในความดูแลของ กฟผ. โดยพระครูศรีสุทธิคณารักษ์เป็นผู้ประสานงานไปยังผู้เกี่ยวข้องและเป็นผู้ไกล่เกลี่ย จนได้บทสรุป คือ ชาวบ้านเกิดความเข้าใจและสามัคคีกันเหมือนในอดีต ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านท่าปุยตกต่อไป และทำให้เกิดการรวมของสำนักสงฆ์ทั้งสองเป็นวัดบ้านท่าปุยตก ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนวัดกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
         ๒) กรณีชมรมชาวเรือแพ อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล โดย กฟผ. นิมนต์พระครูศรีสุทธิคณารักษ์ให้ช่วยไกล่เกลี่ยจนทุกฝ่ายสามารถประชุมร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา เกิดคณะทำงานเฉพาะกิจ ประกอบด้วย ส่วนราชการ ทหารตำรวจ พระสงฆ์ และชุมชน ทำหน้าที่พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการชมรมและการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล นำไปสู่ความเข้าใจ ความสามัคคี และช่วยเหลือเกื้อกูลกันเหมือนในอดีต

  (๔) ร่วมกับเขื่อนภูมิพลจัดกิจกรรมสำคัญ ได้แก่
        – จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันสวรรคต
        – เป็นผู้ประสานพระสงฆ์ในจังหวัด เพื่อเข้าร่วมแปรอักษรด้วยแสงเทียนในกิจกรรมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สันเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
        – จัดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครบกำหนดสตมวาร (๑๐๐ วัน) เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
        – จัดโครงการจาริกธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๒๑-๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ 
        – จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดท่าปุย เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถือเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ. กับ พระสงฆ์ ส่วนราชการ คณะศรัทธาฯ ชุมชนและประชาชนทั่วไป
        – จัดการบรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อน ณ วัดท่าปุย ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพ ๒ เมษายนของทุกปี 
        – นำพระสงฆ์เข้าร่วมงานครบรอบรัฐพิธีเปิดเขื่อนภูมิพล และงานวันขึ้นปีใหม่
        – จัดกิจกรรมมอบเกลือชนเผ่าปกาเกอะญอ ตำบลแม่ตื่น และตำบลบ้านนา จังหวัดตาก(๕) สนับสนุนเงินและอาหารแก่ทีมดับไฟป่าเสือดำ กฟผ. และเครือข่ายคนรักษ์ป่า อำเภอสามเงา ที่เข้าร่วมภารกิจดับไฟป่า
Skip to content