This image has an empty alt attribute; its file name is egat-honors-header-1024x180.jpg

พระปลัดสุรเชษฐ์ สุรเชฎฺโฐ

เจ้าอาวาสวัดโตนด ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศชาติและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจ กฟผ.

    – เป็นพระนักพัฒนา มีแนวคิดการพัฒนาเพื่อสาธารณประโยชน์ ส่งเสริมสาธารณสงเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนกลุ่มเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟผ. ซึ่งส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นของชุมชนต่อการดำเนินงานของ กฟผ.

    – มีบทบาทสำคัญในการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟผ. โดยส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญของวัด เช่น การบูรณ ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ การจัดการแข่งขันเรือประเพณี การช่วยเหลือสังคม ทำให้ประชาชนเห็นถึงศักยภาพของ กฟผ. ซึ่งวัดโตนดได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ กฟผ. สำนักงานใหญ่ (คชญ.) ให้เป็นวัดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่สำนักงานใหญ่ กฟผ.

    – เป็นผู้วางยุทธศาสตร์วัดสร้างชาติเพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบ โดยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมทานธรรมผู้ยากไร้ กองทุนสาธารณสงเคราะห์วัดโตนด กิจกรรมคลองรอบวัดสวยน้ำใสสุขใจทั่วถิ่น โครงการพุทธอาสาสร้างชาติสร้างอาชีพ อิ่มท้องอิ่มบุญ อิ่มธรรม ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สวนพฤกษศาสตร์ 77 จังหวัด รวมทั้งจัดตั้งโรงทานทางปัญญาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ซึ่ง กฟผ. มีส่วนสนับสนุนในการแจกจ่ายอาหารและถุงยังชีพให้กับชุมชนโดยรอบ กฟผ.

    – เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยเน้นการพัฒนาจิตใจและการสร้างความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาชาติ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด เพื่อให้เกิด “บวร” ในการพัฒนาสังคม กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท

    – เป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชีววิถีพุทธเกษตรแก่ชุมชนและสังคม กิจกรรมปลูกต้นไม้ 77 จังหวัด เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการจัดการขยะภายในวัดแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการผลิต การกำจัด การขนส่ง และรายจ่ายของภาครัฐ

Skip to content