นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์

อดีตนายอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศชาติและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจ กฟผ.

    – มีส่วนร่วมในโครงการแม่เมาะสมาร์ทซิตี้ โดยร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้ ตลอดจนวางแผนร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแม่เมาะเมืองอัจฉริยะ (Mae Moh Smart City) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส่งผลให้โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ได้รับใบประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2019

    – สนับสนุนกิจกรรมแม่เมาะสะอาด ปราศจากโฟม ภาพใต้โครงการปิ่นโตโนโฟม “Pinto No Foam” ร่วมกับท้องที่อำเภอแม่เมาะ ส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และประชาชน เพื่อรณรงค์ลดการใช้โฟม และลดปริมาณขยะในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ

    – ส่งเสริมกิจกรรมแม่เมาะลีฟ (Mae Moh Leaf) เป็นการนำเอาวัตถุดิบจากธรรมชาติ คือ ใบตองตึง
มาผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหาร ทดแทนการใช้โฟมและพลาสติก ซึ่งสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ
เพื่อพัฒนาวัตถุดิบในท้องถิ่นให้เป็นภาชนะรักษ์โลก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากใบไม้แม่เมาะ

    – สนับสนุนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการสร้างโรงไฟฟ้าทดแทน (ค.1, ค.2, ค.3) และเป็นผู้มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนการสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยชี้แจงและทำความเข้าใจกับประชาชน เพื่อให้โครงการฯ สามารถดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อประโยชน์และความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศ

    – จัดโครงการรวมใจปลูกต้นกล้ายางนา เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าห้วยคิงตอนบน รวมถึงรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ ตามศาสตร์พระราชา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

    – ร่วมกับ กฟผ. แม่เมาะ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานด้านการอพยพ โดยประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน ผู้บุกรุกและผู้ครอบครองสิทธิ์ กรณีการขออนุญาตใช้พื้นที่ จัดสรรรองรับการอพยพ รวมถึงจัดพิธีมอบเอกสารสิทธิ์ให้กับชาวบ้านส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจกับเจ้าของที่ดิน เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านจิตใจ และด้านความมั่นคงของชาวบ้าน

    – เป็นประธานคณะกรรมการโครงการกองทุนสวัสดิการสังคมอำเภอแม่เมาะ (คสค.) มีหน้าที่ดูแลและสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ โดยได้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

    – เป็นประธานมูลนิธิรักษ์แม่เมาะ ซึ่งมูลนิธิฯ จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดูแลสภาพพื้นผิวถนน ระบบไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่อำเภอแม่เมาะและใกล้เคียง รวมถึงดูแลเยียวยาประชาชนกรณีประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ

Skip to content