นายศุภชัย ลีเขาสูง

ปลัดจังหวัดขอนแก่น

เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศชาติและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจ กฟผ.

    – เป็นนายอำเภอนักพัฒนา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายในการพัฒนา และขับเคลื่อนให้อำเภอน้ำพองเป็นอำเภอชั้นนำของจังหวัดขอนแก่น

    – เป็นผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและผลักดัน “โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน” เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงของระบบพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอน้ำพอง
และจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความเข้าใจกับประชาชน ในเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน
    – เป็นผู้เสริมสร้างความเข้าใจและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟผ. โดยในปี 2560 สร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะอำเภออุบลรัตน์ และอำเภอน้ำพองถึงความจำเป็นในการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์

    – สนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้าน้ำพอง เช่น การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่อำเภอน้ำพองและอำเภออุบลรัตน์ การปลูกป่าร่วมกับชุมชน โครงการแว่นแก้ว โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโรงไฟฟ้าน้ำพองคัพ  โครงการสานฝัน แบ่งปัน เรียนรู้ สู่ชุมชน งานครบรอบพิธีเปิดโรงไฟฟ้าน้ำพอง รวมถึงงานบุญประเพณีต่าง ๆ

    – เป็นผู้ริเริ่มและดำเนินโครงการฟื้นคืนลำน้ำพอง ยกระดับเข้าสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เพื่อฟื้นฟูลำน้ำพองจากสภาพเสื่อมโทรม ขาดการดูแล มีวัชพืชปกคลุม โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเรื่อง “น้ำคือชีวิต” จนสามารถแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาลำน้ำพองได้สำเร็จ ยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพ

    – เป็นนักรณรงค์งดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยง เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ปวงชนชาวไทย ส่งผลให้ได้รับรางวัล นายอำเภอนักรณรงค์งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ปวงชนชาวไทย ปี 2559 จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

    – สนับสนุนการขับเคลื่อน “บวร” ในการพัฒนาชุมชน โดยการนำวัดเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน
ให้พระสงฆ์เป็นผู้นำในการพัฒนา และน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินงานควบคู่กัน ส่งผลให้วัดกู่ประภาชัย ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ได้รับรางวัลชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ ประจำปี 2563

Skip to content