นายสุทิน วุฒิสินธ์

ปราชญ์ชาวบ้าน

ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชุมชนปากแม่น้ำบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการยกย่องและปรากฏเด่นชัด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจ กฟผ.

– ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบัน เป็นผู้สร้างความเชื่อมั่น และสื่อสารสร้างความเข้าใจถึงเหตุการณ์ปลากะพงตายในแม่น้ำบางปะกง ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าบางปะกง

– ช่วยชี้แจงข้อเท็จจริงและความมุ่งมั่น ของ กฟผ. ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์แม่น้ำบางปะกง โดยนำเสนอโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลากะพงแบบเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการปลูกป่าชายเลนเพิ่มห่วงโซ่อาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน รวมทั้งการฟื้นฟูระบบนิเวศ ทำให้ กฟผ. ได้รับคำชมจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)

– ร่วมตั้งกลุ่มประชาชนอาสา “รักษ์ปากอ่าวบางปะกง” เพื่อขับเคลื่อนให้ภาครัฐตระหนักถึงการบริหารจัดการคุณภาพน้ำทิ้งจากชุมชน และการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากชุมชนไหลทะลักลงแม่น้ำบางปะกงจนคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม

– แบ่งพื้นที่บ้านของตนเอง ตั้งศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชุมชนปากแม่น้ำบางปะกง (บ้านลุงทิน) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กฟผ. ปัจจุบันเป็นที่ศึกษาดูงานด้านการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในระดับสากล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้วิถีชีวิตชาวบางปะกง และโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการร่วมกับ กฟผ. ให้แก่กลุ่มเยาวชนต้นกล้าโรงไฟฟ้าสีเขียว และเยาวชนนักสืบสายน้ำ รวมถึงบุคคลทั่วไป

– เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างสม่ำเสมอ เช่น โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน โครงการป่าในเมืองเกาะธรรมชาติท่าข้าม (เกาะนก) โครงการ กฟผ. ปลูกป่าชายเลน เพิ่มห่วงโซ่อาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน โครงการบ้านแม่ปู โครงการปล่อยปูทะเลและปลากะพงขาว

– มุ่งมั่นแก้ปัญหาขยะชุมชน และขยะทะเล เป็นต้นแบบ โครงการ 3 R : ศูนย์เรียนรู้ Zero Waste 

– เป็นผู้แจ้งเตือนและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ “หอยกะพงเทศ หรือ หอยกะพงต่างถิ่น” ซึ่งจะทำลายระบบนิเวศในปากแม่น้ำบางปะกง และอาจส่งผลกระทบต่อระบบผลิตของโรงไฟฟ้าบางปะกง 

– ร่วมสร้างเครื่องเติมอากาศในกระชังเลี้ยงปลากะพง สำหรับใช้กรณีฉุกเฉิน และปัจจุบันพัฒนาเป็นระบบเติมอากาศแบบฟองฝอย ซึ่งสามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายน้ำได้ดี ถือเป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลากะพงขาว

 – ร่วมกับ กฟผ. บางปะกง สร้างระบบควบคุมอากาศแบบอัตโนมัติเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชัง สามารถลดค่าใช้จ่าย เพิ่มอัตราการรอดปลากระพง และช่วยให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบค่าออกซิเจนละลายน้ำตลอดเวลา ซึ่งสามารถคาดการณ์คุณภาพน้ำและความผิดปกติในน้ำได้ ถือเป็นการยกระดับอาชีพการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง

 – ร่วมต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลากะพงขาว เป็น ปลากะพงขาวแดดเดียวแบรนด์ “บ้านลุงทิน ซึ่ง กฟผ. ช่วยส่งเสริมเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน อยู่ดี มีสุข

 – ร่วมทีมวิจัยและนวัตกรรม กฟผ. พัฒนา Platform การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยชุมชนปากแม่น้ำบางปะกง 

 – ผลงานของนายสุทินข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โรงไฟฟ้าบางปะกง ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง เช่น รางวัล CSR–DIW ปี 2555 รางวัล CSR–DIW Continuous ปี 2556 ถึงปัจจุบัน รางวัลอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำดีเด่น ปี 2559 รางวัล EIA Award 2016 ระดับดีเด่น ของโครงการท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ขนส่งน้ำมันสำหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง รางวัล EIA Award 2016 ระดับดีเด่น ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ปี 2563 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยผลงาน “บางปะกงโมเดล”

Skip to content