ฌาปนกิจสงเคราะห์ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.

แบบฟอร์ม
ประกาศ ฌฟผ. ปี ๒๕๖๖
ประกาศ ฌฟผ. ปี ๒๕๖๕
ประกาศ ฌฟผ. ปี ๒๕๖๔
ประกาศ ฌฟผ. ปี ๒๕๖๓
ประกาศ ฌฟผ. ปี ๒๕๖๒
ประกาศ ฌฟผ. ปี ๒๕๖๑
ประกาศ ฌฟผ. ปี ๒๕๖๐
ประกาศ ฌฟผ. ปี ๒๕๕๙
ประกาศ ฌฟผ. ปี ๒๕๕๘
ประกาศ ฌฟผ. ปี ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพสมาชิกหรือจัดการศพและสงเคราะห์ต่อ ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ด้วยเงินสงเคราะห์ ซึ่งการถึงแก่กรรมนี้ ไม่รวมถึงการสาปสูญตามคำสั่งศาล ทั้งนี้โดยไม่ประสงค์จะทำกำไรเพื่อแบ่งปันกันผู้มีสิทธิ

 • พนักงาน
 • ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • คู่สมรสของข้อ 1 และ 2

คุณสมบัติของสมาชิก

 • ต้องเป็นผู้ที่แพทย์ กฟผ.หรือแพทย์ปริญญาที่ กฟผ.ให้มาปฏิบัติงานด้านแพทย์ รับรองว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน และไม่เป็นบุคคลที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรง
 • มีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ฌฟผ. โดยเคร่งครัด
 • อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร

วิธีการสมัครเป็นสมาชิก

 • สมาชิกสามัญ ตรวจร่างกายที่สถานพยาบาลของ กฟผ. และนำใบรับรองแพทย์ (แบบ ฌฟผ.2) ซึ่งรับรองโดยแพทย์ กฟผ. กรณีที่ไม่มีสถานพยาบาลของ กฟผ. ให้แพทย์โรงพยาบาลของรัฐรับรอง และให้ประทับตรายางของโรงพยาบาลในแบบ ฌฟผ.2 ใบสมัคร (แบบ ฌฟผ.1) สำเนาทะเบียนบ้าน ที่รับรองสำเนา ถูกต้องแล้ว และเงินค่าสมัคร 20 บาท ยื่นภายในกำหนดเวลาดังน
  • พนักงาน ยื่นภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่บรรจุเป็นพนักงาน 
  • ลูกจ้าง ยื่นภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าทำงานครบ 1 ปี
 • หากไม่สมัครภายในเวลาที่กำหนด ต้องรอการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกไว้ 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับการอนุมัติเข้าเป็นสมาชิก
 • สมาชิกสมทบ ต้องให้สมาชิกสามัญซึ่งเป็นคู่สมรสเป็นผู้นำสมัคร โดยตรวจร่างกายที่สถานพยาบาลของ กฟผ. (เหมือนสมาชิกสามัญ)และนำใบแพทย์ ( แบบ ฌฟผ. 2) และใบสมัคร (แบบฌฟผ.1) พร้อมเงินค่าสมัคร 20 บาท และเอกสารดังนี้
  • สำเนาทะเบียนสมรส
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

เมื่อคณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิกสมทบแล้ว ต้องรอขึ้นทะเบียน180 วัน และเมื่อขึ้นทะเบียน เป็นสมาชิกแล้วจะได้รับใบต้อนรับ ฌฟผ. (แบบ ฌฟผ.5) และเมื่อมีสมาชิกถึงแก่กรรม จะต้องชำระเงินสงเคราะห์ ตามจำนวนสมาชิกที่ถึงแก่กรรม รายละ 5 บาท ทั้งนี้ตรวจสอบได้จากประกาศสมาชิกถึงแก่กรรมการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์

 • บันทึกขอระบุชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ ในแบบแสดงความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ (แบบฌฟผ.6)
 • ใบต้อนรับ ฌฟผ. (แบบ ฌฟผ.5)
 • กรณีสมาชิกที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน ให้ผ่านหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือให้มีผู้ลงนามรับรองการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหากผู้ลงนามรับรองเป็นผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ให้ระบุหมายเลขประจำตัวแต่หากเป็นบุคคลภายนอกให้หแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน 1 ชุด
 • กรณีเป็นสมาชิกสมทบ ให้ระบุหมายเลขประจำตัวของสมาชิกสามัญ แต่หากสมาชิกสามัญ พ้นสภาพการเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ระบุชื่อสมาชิกสามัญแทน

* สำหรับสมาชิกที่พ้นสภาพการเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือสมาชิกสมทบ ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ให้สมาชิกและผู้ลงนามรับรองการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้วจำนวนท่านละ 1 ชุด

การขอรับเงินเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม มี 2 กรณี

1. รับเงินสงเคราะห์ตามสิทธิภายใน 60 วัน
2. รับเงินทดรองในการบำเพ็ญกุศลศพ (60,000 บาท) และรับเงินส่วนที่เหลือภายใน 60 วัน

หลักฐานที่ใช้ในการขอรับเงินสงเคราะห์

1. สำเนาใบมรณบัตร (นำต้นฉบับมาด้วย)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. ใบต้อนรับ (แบบ ฌฟผ.5)
5. แบบแสดงความประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์ (แบบ ฌฟผ.3)

วิธีรักษาสมาชิกภาพ ในกรณีที่พ้นหน้าที่จาก กฟผ.

1. ชำระเงินสดล่วงหน้าหรือส่งตั๋วแลกเงินสั่งจ่ายเหรัญญิก กฟผ.
2. หักจากเงินพึงได้
3. หักจากเงินเดือนหรือค่าจ้างของผู้ปฏิบัติงานที่ยินยอมให้หักเงินสงเคราะห์แทน
4. หักจากบัญชีเงินฝากออกทรัพย์ สหกรณ์ออกทรัพย์กฟผ. (สอ.กฟผ.)

สถานที่ติดต่อ

ส่วนกลาง กลุ่มงานสวัสดิการกลาง ฝ่ายการพนักงาน ห้อง 179 อาคาร ท.100 ชั้น 1 โทร . 0 2436 4349, 0 2436 55480
ส่วนภูมิภาค แผนกการพนักงาน แผนกบุคคล
สำหรับเรื่องการเงิน
ติดต่อ เหรัญญิก ฌฟผ. การหักหน้าซองเงินเดือน และเงินชำระล่วงหน้าห้อง 179 โทร. 0 2436 5480, 0 2436 4349 แฟกซ์ 0 2436 5969 และขอรับเงินสงเคราะห์ได้ที่ห้อง179 โทร. 0 2436 5480

สมาชิกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้

 • ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ของ ฌฟผ. และมติคณะกรรมการ
 • ต้องชำระเงินสงเคราะห์ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ฌฟผ.ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
 • เก็บรักษาใบต้อนรับ ฌฟผ. หากสูญหายให้แจ้งต่อ ฌฟผ. เพื่อขอใบใหม่ทดแทน
 • ต้องสั่งการล่วงหน้าไว้ว่า เมื่อตนถึงแก่กรรม ให้ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์หรือ ญาติแจ้งให้ ฌฟผ. ทราบโดยด่วน
 • ต้องแจ้งให้ ฌฟผ. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมิชักช้า เมื่อตนย้ายที่อยู่ เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือแก้ วันเดือนปีเกิด เพื่อให้ ฌฟผ. แก้ไขทะเบียนให้ถูกต้อง
 • ต้องแจ้งให้ ฌฟผ.ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมิชักช้าเมื่อตนมีความประสงค์จะเปลี่ยนผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ที่ระบุไว้ในใบสมัคร
Skip to content