นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฟผ.

ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ที่ ๕ /๒๕๖๔
เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดําเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้จัดทํานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ กฟผ. ได้เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย เพื่อให้การดําเนินงานที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ กฟผ. มี ความมั่นคง ปลอดภัย และน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๑ คํานิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“เจ้าของข้อมูล” หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้บริหารข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน

ข้อ ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

กฟผ. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีขอบเขตจํากัดตามที่กฎหมายกําหนด และใช้วิธีการที่ ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบหรือขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลแล้วแต่กรณี และจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ

ข้อ ๓ คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล

(๑) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม ให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ตามกฎหมาย ข้อบังคับหรือระเบียบของ กฟผ. โดยข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
(๒) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งหรือร้องขอให้ปรับปรุงข้อมูลได้
(๓) กรณีที่เป็นข้อมูลเรื่องเดียวกันแต่มีหลายแหล่งที่มา กฟผ. จะยึดจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้มากที่สุด

ข้อ ๔ วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคล

(๑) เพื่อนําไปใช้ในการดําเนินงานของ กฟผ. และอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ตามกฎหมาย ข้อบังคับหรือระเบียบของ กฟผ.
(๒) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาอนุมัติ การให้บริการข้อมูล การจัดทํารายงานสรุป และการประมวลผลสถิติ ภายใต้อํานาจหน้าที่ของ กฟผ.
(๓) เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่น ภายใต้อํานาจหน้าที่ของ กฟผ.
(๔) เพื่อการรับ-ส่งข้อมูลหรือผลการพิจารณาให้กับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่น ภายใต้อํานาจหน้าที่ของ กฟผ.
(๕) เพื่อการจัดทําข้อมูลและสถิติ สําหรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของ กฟผ.
(5) กฟผ. จะไม่กระทําการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้เจ้าของข้อมูลทราบและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือเป็นกรณีที่กฎหมายกําหนดให้สามารถกระทําได้ ทั้งนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน บุคคล กฟผ. จะทําการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ ๕ ข้อจํากัดในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

(๑) กฟผ. จะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมอย่าง ชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือสามารถใช้หรือเปิดเผยได้ตามกฎหมาย
(๒) ในกรณีที่ กฟผ. ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมจาก เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย กฟผ. จะบันทึกการใช้หรือการเปิดเผยนั้นไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
(๓) กรณีที่ กฟผ. ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นให้ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล กฟผ. จะกําหนดให้หน่วยงานดังกล่าวเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และกําหนดข้อห้ามมิให้มีการนํา ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากที่ได้ทําข้อตกลงไว้กับ กฟผ.

ข้อ ๖ การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

(๑) กฟผ. กําหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจหรือ โดยมิชอบ โดยมีมาตรฐานไม่ต่ํากว่ามาตรฐานขั้นต่ําที่กฎหมายกําหนด
(๒) กฟผ. จะสร้างจิตสํานึกการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
(๓) กฟผ. จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดําเนินการลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจําเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอหรือถอนความยินยอม
(๔) หากมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเกิดขึ้น กฟผ. จะแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้า ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด

ข้อ ๗ การเปิดเผยเกี่ยวกับการดําเนินการ นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

กฟผ. จะเปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจัดให้มีวิธีการที่สามารถตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล และวัตถุประสงค์ของการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ ไว้ในเว็บไซต์ของ กฟผ.

ข้อ ๘ การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล

(๑) เจ้าของข้อมูลสามารถยื่นคําร้องขอเข้าถึง ขอรับสําเนา ขอแก้ไข ปรับปรุง ยกเลิกข้อมูล ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงในปัจจุบัน หรือขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ รวมถึงขอลบข้อมูล ขอให้ระงับการใช้ข้อมูล ขอให้โอนย้ายข้อมูล หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการตามที่กฎหมายกําหนดได้ ตามช่องทางที่ กฟผ. กําหนด โดย กฟผ. จะดําเนินการตามที่ร้องขอโดยเร็วตามกฎหมาย
(๒) ผู้สืบสิทธิ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย สามารถขอรับคําชี้แจงหรือข้อมูลตามคําร้องขอได้
(๓) กรณี กฟผ. ปฏิเสธคําร้องขอของเจ้าของข้อมูลหรือผู้มีสิทธิ กฟผ. จะจัดทําคําชี้แจงให้ผู้ร้องขอ
ทราบ

ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้บริหารข้อมูลส่วนบุคคล

ให้ผู้บริหารข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งนโยบาย มาตรการและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ กฟผ. อย่างเคร่งครัด

ข้อ ๑๐ การระบุความเชื่อมโยงให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น

(๑) กฟผ. อาจเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น โดย กฟผ. จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบและขอความยินยอมก่อนทําการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล หรือก่อนมีการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล
(๒) ในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น กฟผ. จะแสดงชื่อผู้เก็บรวบรวม บุคคลผู้มีสิทธิในข้อมูลที่ได้มีการเก็บรวบรวมไว้อย่างชัดเจน และจะจัดทําบันทึกการเชื่อมโยงข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบ

ข้อ ๑๑ การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กฟผ. อาจทําการปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบโดยเร็วที่สุดในเว็บไซต์ของ กฟผ. หรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงแก้ไขนโยบายฯ ให้เจ้าของข้อมูลทราบอย่างชัดเจน

ข้อ ๑๒ การติดต่อกับ กฟผ. เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีเจ้าของข้อมูลมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฟผ. ยินดีตอบข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยสามารถติดต่อ กฟผ. ได้ที่ ศูนย์จัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ๕๓ หมู่ ๒ ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ๑๑๑๓๐ โทร. ๑๔๑๖ เว็บไซต์ cmc-center.egat.co.th อีเมล cmcegat@egat.co.th

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

Skip to content