ประกาศ กฟผ.
โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ. 2565

ประกาศ กฟผ. ที่ 20/2565 เรื่อง การยื่นขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้ากับ กฟผ. สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ. 2565

วัน เวลา และสถานที่ยื่นคำขอ : ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 – 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ประกาศ กฟผ. ที่ 21/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การยื่นขอผลิตไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ. 2565

วัน เวลา และสถานที่ยื่นคำขอ : ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 – 29 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ : แผนกจัดการงานสารบรรณ ชั้น 2 อาคาร ท.100 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2
ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

หน่วยงาน : ฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

โทรศัพท์ : (662) 436 2800

เว็บไซต์ : www.ppa.egat.co.th

Skip to content