กำลังผลิตโรงไฟฟ้าเอกชน

เดือนมีนาคม 2567

ผู้ผลิตจากต่างประเทศ

กำลังผลิตโรงไฟฟ้าเอกชน_foreign_mar67

ผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่ (IPP)

กำลังผลิตโรงไฟฟ้าเอกชน_ipp_mar67

ผู้ผลิตเอกชนรายเล็ก (SPP)

กำลังผลิตโรงไฟฟ้าเอกชน_spp_mar67

ข้อมูล : กองบริหารสื่อองค์การ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.

Skip to content