กำลังผลิตในระบบไฟฟ้า

เดือนพฤษภาคม 2565

ประเภทโรงไฟฟ้ากำลังผลิต (เมกะวัตต์)ร้อยละ
กำลังผลิตของ กฟผ.
– พลังความร้อน3,687.007.88
– พลังความร้อนร่วม7,700.0016.45
– พลังงานหมุนเวียน3,102.926.63
– ดีเซล30.400.06
– พลังงานอื่น ๆ1,000.002.14
รวมกำลังผลิตของ กฟผ.15,520.3233.16
กำลังผลิตจากแหล่งอื่น
ภายในประเทศ
– ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่16,123.5034.45
– ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก9,438.9520.17
ภายนอกประเทศ5,720.6012.22
รวมกำลังผลิตจากแหล่งอื่น31,283.0566.84
รวมกำลังผลิตในระบบ46,803.37100.00
Skip to content