กำลังผลิตตามสัญญาของระบบ

เดือนมีนาคม 2567

ประเภทโรงไฟฟ้ากำลังผลิต
(เมกะวัตต์)
ร้อยละ
กำลังผลิตตามสัญญาของ กฟผ.
– พลังความร้อน3,687.007.26
– พลังความร้อนร่วม8,400.0016.53
– พลังงานหมุนเวียน (พลังน้ำ, พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานลม, พลังความร้อนใต้พิภพ)3,143.626.19
– ดีเซล30.400.06
– อื่น ๆ (โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ)1,000.001.97
รวมกำลังผลิตตามสัญญาของ กฟผ.16,261.0232.01
กำลังผลิตตามสัญญาจากแหล่งอื่น
ภายในประเทศ
– ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่18,973.5037.35
– ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก9,331.3718.37
ภายนอกประเทศ (สปป.ลาว, สายส่งเชื่อมโยงไทย-มาเลเซีย)6,234.9012.27
รวมกำลังผลิตตามสัญญาจากแหล่งอื่น34,539.7767.99
รวมกำลังผลิตตามสัญญาของระบบ50,800.79100.00

ข้อมูล : กองบริหารสื่อองค์การ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.

Skip to content