ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด

          ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเดือนพฤษภาคมเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 20.42 น. มีค่าเท่ากับ 29,675.30 เมกะวัตต์ ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 2,579.20 เมกะวัตต์ หรือลดลงร้อยละ 8.00

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.

Skip to content