รางวัลด้านธรรมาภิบาล

 รางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

      รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562

  

 

      รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560

 

      รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556

 

Top

 

 รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

      รางวัลผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับดีมาก

 

Top

 

 รางวัลองค์กรคุณธรรม

      รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

Top

 

 รางวัล Anti-Corruption Awards 2019

anti cor 2562 1

 

Top

 

 รางวัลรัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2560

      แผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ด้านความโปร่งใส: Transparency) รางวัลดีเลิศ

      แผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ด้านความพร้อมรับผิด: Accountability) รางวัลดีเลิศ

 

Top
Skip to content