กิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาล

 การอบรมหลักสูตร “ปรับฐานความคิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และไม่ทนต่อการทุจริต” และหลักสูตร “เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)”

          เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ปรับฐานความคิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และไม่ทนต่อการทุจริต” และหลักสูตร “เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” จัดโดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล (อศค.) และฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (อกป.) โดยมีนายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร (รวห.) กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้ารับการอบรม จำนวน 370 คน ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งหลักสูตร “ปรับฐานความคิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และไม่ทนต่อการทุจริต” บรรยายโดย นายเฉลิมชัยวงศ์ บริรักษ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สถาบันป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และหลักสูตร “เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” บรรยายโดย นายอดุลย์ ภักดีศุภผล อกป. และนายบรรณา วณิชยานันต์ หัวหน้ากองธรรมาภิบาล (กธภ-ห.) อกป. เพื่อให้ความรู้และแนะนำเกณฑ์การประเมิน ITA พร้อมให้ผู้เข้าอบรมได้ทำการประเมิน ITA ด้วย

 

 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ 3 การไฟฟ้า

          เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 นางสาวชณิกา ยุทธสารประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการกฎหมายและธรรมาภิบาล เป็นประธานการประชุมร่วม 3 รัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้า ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพื่อหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และการดำเนินงานด้านการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) Enabler 1 ณ ห้องประชุม 201 อาคาร ท.100 สำนักงานกลาง กฟผ. ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว จะนำไปสู่แนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจ รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีของรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าร่วมกัน

 

 การบรรยายให้ความรู้การป้องกันและต่อต้านการทุจริตแก่ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าน้ำพอง

          เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายบรรณา วณิชยานันต์ หัวหน้ากองธรรมาภิบาล ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ พร้อมผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกองธรรมาภิบาลได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าน้ำพอง ณ ห้องประชุมน้ำพอง อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการบรรยายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกัน ต่อต้านการทุจริต และจัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้ปฏิบัติงานภายในโรงไฟฟ้าน้ำพอง

Skip to content