บุคคลต้นแบบที่มีการปฏิบัติสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

กฟผ. มุ่งมั่นให้มีการบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่องค์การในระยะยาวอย่างยั่งยืน สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และมีความน่าเชื่อถือขององค์การจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จึงจัดให้มีการคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่มีการปฏิบัติสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
  • เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลได้รับการยกย่องเป็นบุคคลตัวอย่าง
  • เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาลของบุคคลต้นแบบฯ และถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบที่มีการปฏิบัติสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบันมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

บุคคลต้นแบบฯ ประจำปี 2565

person 2565

>> ประกาศ กฟผ. ที่ 1/2565 <<

Top

 

บุคคลต้นแบบฯ ประจำปี 2564

person 2564

>> ประกาศ กฟผ. ที่ 6/2564 <<

Top

 

บุคคลต้นแบบฯ ประจำปี 2563

person 2563

>> ประกาศ กฟผ. ที่ 21/2563 <<

Top

 

บุคคลต้นแบบฯ ประจำปี 2562

>> ประกาศ กฟผ. ที่ 17/2562 <<

Top

 

บุคคลต้นแบบฯ ประจำปี 2561

>> ประกาศ กฟผ. ที่ 12/2561 <<

Top

 

บุคคลต้นแบบฯ ประจำปี 2560

>> ประกาศ กฟผ. ที่ 17/2560 <<

Top

 

บุคคลต้นแบบฯ ประจำปี 2559

>> ประกาศ กฟผ. ที่ 10/2559 <<

Top

 

บุคคลต้นแบบฯ ประจำปี 2558

>> ประกาศ กฟผ. ที่ 10/2558 <<

Top

 

บุคคลต้นแบบฯ ประจำปี 2557

>> ประกาศ กฟผ. ที่ 6/2558 <<

Top

 

บุคคลต้นแบบฯ ประจำปี 2556

>> ประกาศ กฟผ. ที่ 11/2557 <<

Top

 

บุคคลต้นแบบฯ ประจำปี 2555

>> ประกาศ กฟผ. ที่ 10/2556 <<

Top

Skip to content