โครงการต้นแบบที่มีความโดดเด่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

 กฟผ. มุ่งมั่นให้มีการบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่องค์การในระยะยาวอย่างยั่งยืน สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และมีความน่าเชื่อถือขององค์การจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ทัดเทียมกับระดับสากล จึงจัดให้มีการคัดเลือกโครงการต้นแบบที่มีความโดดเด่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงานนำหลักธรรมาภิบาลมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
  • เพื่อสร้างการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • เพื่อส่งเสริมให้โครงการต้นแบบฯ ได้รับการยกย่องเป็นโครงการตัวอย่าง

        โครการของ กฟผ. ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการที่มีความโดดเด่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ระดับดีเลิศ ดีเยี่ยม และรางวัลชมเชย ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน มีดังนี้

โครงการต้นแบบฯ ประจำปี 2563

   ระดับดีเลิศ

      1. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำน่าน แบบมีส่วนร่วม (สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า)

                              2563 excellent 1

      2. โครงการยุวชีววิถีเกษตรอินทรีย์ อาหารกลางวันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า)

                              2563 excellent 2

      3. โครงการปั่นจักรยานทะยานสู่ยูเนสโก (สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า)

                              2563 excellent 3

      4. โครงการโรงพยาบาลต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM) (สายงานรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน)

                              2563 excellent 4

      5. โครงการความร่วมมือ กฟผ. – สอศ. (สายงานรองผู้ว่าการบริหาร)

                              2563 excellent 5

 

   ระดับดีเยี่ยม

      -ไม่มี-

 

   รางวัลชมเชยในฐานะโครงการที่มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ

สายงาน

โครงการพัฒนามาตรฐานการประเมินราคาพัสดุหมดความจำเป็นใช้งานของ กฟผ. ผ่านการมีส่วนร่วมและเป็นธรรมต่อคู่ค้า

รองผู้ว่าการบริหาร

โครงการห้องเรียนสีเขียวกับการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์

โครงการ e-Resort ระบบบริหารจัดการบ้านพักและประมวลผลทางบัญชี

รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี

โครงการรวมพลังป้องกันโรคติดต่อจากยุงลายในพื้นที่เหมืองแม่เมาะและหมู่บ้านกองจิตอาสา กฟผ. แม่เมาะ

รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง

โครงการ Online Energy Confirmation (OEC)

รองผู้ว่าการระบบส่ง

โครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ กฟผ.

โครงการจิตอาสา “เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ” (Negative Pressure Transfer)

โครงการ ผลิตเจลอนามัย น้ำใจ กฟผ. (ต้านภัย COVID-19)

รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

โครงการประดิษฐ์เครื่องร่อนปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำมูล

โครงการตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบและบวก

โครงการพี่แต่งห้องน้องเพลิดเพลิน Season 5

รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน

โครงการจากสมุนไพรพื้นบ้านสู่การพัฒนาชุมชนผู้สูงอายุ

Top

 

โครงการต้นแบบฯ ประจำปี 2562

   ระดับดีเลิศ

      1. โครงการยกระดับสายส่ง Radial Line โดยไม่ดับไฟ (สายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง)

                              

      2. โครงการชุมชนบึงกาสาม ตำบลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (สายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง)

                              

      3. โครงการศูนย์เรียนรู้ชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า)

                              

      4. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลากะพงแบบเศรษฐกิจพอเพียง (สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า)

                              

 

   ระดับดีเยี่ยม

      โครงการลดความกังวลในเรื่องปัญหากลิ่นคลอรีน (สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า)

                              

 

   รางวัลชมเชยในฐานะโครงการที่มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ

สายงาน

โครงการพี่ชี้ทาง น้องๆ ร่วมสร้าง ทำดีเพื่อสังคม

รองผู้ว่าการบริหาร

โครงการ Chat Program

โครงการการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมร่วมกัน ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์

โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการการประมูลพันธบัตรผ่าน e-Bidding

รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี

กิจกรรมการสูบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยตะบันน้ำ

รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง

โครงการระบบจัดเก็บรวบรวมข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้าแบบออนไลน์และมอนิเตอริ่ง (Real-Time Transformer Monitoring & Diagnostic System)

รองผู้ว่าการระบบส่ง 

โครงการคน กฟผ. ขอทำดี ปี 7 เรื่อง พี่สอนน้องตัดผม ชาย-หญิง

รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

โครงการเรียนรู้ รอบรู้ เรื่องเขื่อนและโรงไฟฟ้า

โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง)

โครงการพี่แต่งห้องน้องเพลิดเพลิน Season 4

รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน

โครงการถ้าพรุ่งนี้ไม่มีไฟฟ้า (โครงการพัฒนาหลักสูตร STEM2)

โครงการงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

Top

 

โครงการต้นแบบฯ ประจำปี 2561

   ระดับดีเลิศ

โครงการ

สายงาน

โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ

รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรวิถีชุมชนพื้นบ้านป่าชายเลนมุ่งสู่ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์พลังงาน

โครงการบ้านปลา กฟผ.

รองผู้ว่าการระบบส่ง

 

   ระดับดีเยี่ยม

โครงการ

สายงาน

โครงการโปรแกรมวิเคราะห์และแจ้งเตือนเหตุการณ์ขัดข้องในระบบส่งกำลังไฟฟ้า (Alarm Summary)

รองผู้ว่าการระบบส่ง

โครงการลดการใช้สารเคมี Polymer ประจุบวกในกระบวนการผลิตน้ำ Service

รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า

 

   รางวัลชมเชยในฐานะโครงการที่มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ

สายงาน

โครงการเรียนรู้ รอบรู้ เมื่อเกิดแผ่นดินไหว

รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

โครงการสอนวิชาชีพช่างเชื่อมโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

โครงการพี่สอนน้องตัดผม ชาย-หญิง

โครงการ กฟผ. เมืองนิเวศแห่งความสุข

รองผู้ว่าการบริหาร

โครงการการพัฒนาระบบจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.1

โครงการ Smart Guide for Procurement

กิจกรรม Green School Camp ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน โดยใช้ Google Form

รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์

โครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

โครงการการจ่ายค่าสาธารณูปโภครวมศูนย์

รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี

โครงการน้ำดื่มปลอดภัย จากใจ กบร-ช.

รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ทับสะแก

รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน

โครงการเจาะและพัฒนาบ่อบาดาล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

รองผู้ว่าการระบบส่ง

โครงการปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงโคเนื้อใต้แนวสายส่ง 115 kV. ยะลา 1-นราธิวาส

Top

 

โครงการต้นแบบฯ ประจำปี 2560

   ระดับดีเลิศ

โครงการ

สายงาน

โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สายส่ง กฟผ.

รองผู้ว่าการระบบส่ง

โครงการธนาคารต้นกล้าป่าชายเลนตามรอยพ่อ

รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า

โครงการกำแพงกันเสียงบริเวณ Gas Booster

 

   ระดับดีเยี่ยม

โครงการ

สายงาน

โครงการบริหารจัดการน้ำบาดาลและน้ำ Service

รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า

กิจกรรมเยาวชนเพาะกล้าบุปผาเบ่งบาน

รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง

 

   รางวัลชมเชยในฐานะโครงการที่มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ

สายงาน

กิจกรรมการตรวจติดตาม ควบคุมประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5

รองผู้ว่าการกิจการสังคม

โครงการสร้างเยาวชนเพื่อเป็นเครือข่ายการสื่อสาร

โครงการการโอนครุภัณฑ์ของผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบครุภัณฑ์หลายหน่วยงาน

รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน

กิจกรรมการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา กฟผ.

รองผู้ว่าการนโยบายและแผน

โครงการร้านอาหารกลางวันที่โรงไฟฟ้าราชบุรี ในงานบำรุงรักษาตามวาระ

รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ

โครงการพัฒนานักศึกษาช่างเทคนิคสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมของวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ในการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม

โครงการการแก้ปัญหา Power System Oscillation ในระบบไฟฟ้า กฟผ. ด้วยเทคนิคการทำ PSS Tuning แบบ Frequency Injection

โครงการแผนนำร่องลดการเดินเครื่อง Must Run Unit (นครหลวง, RB-T)

รองผู้ว่าการระบบส่ง

โครงการเยี่ยมพี่เยือนน้องชาวไร่อ้อย

โครงการให้ความรู้ในการทำจุลินทรีย์ EM ให้กับชุมชนโดยรอบสถานีไฟฟ้าแรงสูง อยุธยา 3

รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง

กิจกรรมค่านิยมองค์การ กฟผ. กับการปฏิบัติงานใน อผค.

โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ โรงเรียนบ้านปางป๋อ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง

โครงการขับเคลื่อนการให้ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าผ่านสมัชชาชุมชน

รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ความรู้พื้นฐานงานสำรวจสำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่พัฒนาโครงการ กฟผ.

โครงการออกแบบและบริหารงานก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

โครงการ IPSP โปรแกรมเพิ่มความแม่นยำในการปฏิบัติงาน

รองผู้ว่าการบริหาร

โครงการทำอย่างไร หากอยากซื้อ/จ้าง โดยวิธีพิเศษ

Top

 

โครงการต้นแบบฯ ประจำปี 2559

   ระดับดีเลิศ

โครงการ

สายงาน

โครงการเครื่องมือช่วยวิเคราะห์เหตุขัดข้องและนำระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้ากลับคืนสู่สภาวะปกติ (Smart Analysis and Restoration Substation)

รองผู้ว่าการระบบส่ง

โครงการลดกรด-ด่าง ในการปรับสภาพน้ำในกระบวนการผลิต

รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า

โครงการใช้น้ำมันปาล์มดิบร่วมกับน้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าเพื่อช่วยเกษตรกรชาวสวนปาล์มในช่วงราคาตกต่ำ

รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า

โดยการสนับสนุนของสายงานรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ

โครงการการปรับปรุงสภาพน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าโดยไม่ปลดหม้อแปลงออกจากระบบไฟฟ้า

รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ

โดยการสนับสนุนของสายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า

 

   ระดับดีเยี่ยม

โครงการ

สายงาน

โครงการหมู่บ้านน่ามองว่าด้วยการจัดการขยะและพืชผักพื้นบ้าน

รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า

 

   รางวัลชมเชยในฐานะโครงการที่มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ

สายงาน

กิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำ

รองผู้ว่าการกิจการสังคม

โครงการการชำระคืนเงินยืมทดรองค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศผ่าน Bill Payment

รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน

โครงการการจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน (PA)

รองผู้ว่าการนโยบายและแผน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่าง กฟผ. สำนักงานใหญ่ และเขื่อนบางลาง เพื่อรองรับระบบ EGAT VIDEO CONFERENCE

โครงการเรียนรู้ รอบรู้ เมื่อเกิดแผ่นดินไหว

รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ

โครงการพัฒนานักศึกษาช่างเทคนิคสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมของวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ในการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม

โครงการพบเพื่อนชาวช่าง

รองผู้ว่าการระบบส่ง

โครงการสร้างบ้านปลา ปะการังเทียมจากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า

กิจกรรม กฟผ. ห่วงใย ใส่ใจชุมชน

รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง

โครงการจัดสัมมนาความรู้ด้านวิศวกรรมระบบส่งกับบริษัทคู่สัญญาใหม่ (HYOSUNG CORPORATION)

โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาภูเขาบ้านเวียงแหง

รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง

โครงการโรงเรียนสอนและฝึกฝีมือช่างเชื่อม

โครงการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนโครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี

โครงการศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า

Top

 

โครงการต้นแบบฯ ประจำปี 2558

   ระดับดีเลิศ

โครงการ

สายงาน

กิจกรรมเครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าจะนะ โดยชุมชนท้องถิ่น

รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า

โครงการเขื่อนจุฬาภรณ์-บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการสานสัมพันธ์ชุมชน

รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า

โครงการสารสนเทศสนับสนุนการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า เพื่อติดตามการใช้ไฟฟ้าของประเทศ

รองผู้ว่าการระบบส่ง

 

   ระดับดีเยี่ยม

โครงการ

สายงาน

โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังการผลิตสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกงชุดที่ 5 โดยระบบควบคุม Outlet Temperature Optimization Control

รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ

โครงการเลี้ยงปลาในระบบน้ำทิ้ง

รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า

 

   รางวัลชมเชยในฐานะโครงการที่มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ

สายงาน

โครงการคลินิกงานบริการ อพจต.

รองผู้ว่าการบริหาร

โครงการกระบวนการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย

รองผู้ว่าการนโยบายและแผน

โครงการการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน

โครงการการตรวจสอบทรัพย์สินและการตรวจจ่ายใบสำคัญค่าทดแทนทรัพย์สินระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน

กิจกรรม อผค. พบผู้ประกอบการ

รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง

โครงการพลังงานสัญจรสู่เยาวชน

โครงการการทำเกษตรแบบธรรมชาติ หมูหลุมชุมชนบ้านไฮ

รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ความรู้พื้นฐานงานสำรวจสำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่พัฒนาโครงการ กฟผ.

โครงการจิตอาสาสืบสานภูมิปัญญานวดตอกเส้น

รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า

โครงการศึกษาคุณสมบัติเถ้าลอยสำหรับงานคอนกรีต

รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ

กิจกรรม คน กฟผ. ขอทำดีด้วยดนตรีบำบัด

โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม

รองผู้ว่าการกิจการสังคม

โครงการธรรมาภิบาลสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในงานบริหารคลังน้ำมัน

รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง

โครงการสร้างมัคคุเทศก์น้อยอย่างยั่งยืน

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับราษฎรในหมู่บ้านอพยพ

โครงการฟื้นฟูและจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน บ้านนางิ้ว-นาโพธิ์

รองผู้ว่าการระบบส่ง

โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง (วัดสร้างสุข)

Top

 

โครงการต้นแบบฯ ประจำปี 2557

   ระดับดีเลิศ

โครงการ

สายงาน

โครงการส่งเสริมการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน บ้านห้วยยาง

รองผู้ว่าการระบบส่ง

โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกสยา

โครงการกลุ่ม ด.เด็กเฮ็ดดีบ้านเขายายเที่ยง

รองผู้ว่าการผลิคไฟฟ้า

 

   ระดับดีเยี่ยม

โครงการ

สายงาน

โครงการติวเข้มเติมเต็มโอกาส

รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า

โครงการการพัฒนาหลักสูตรการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวันสำหรับนักศึกษา กศน.

รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า

 

   รางวัลชมเชยในฐานะโครงการที่มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ

สายงาน

โครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้เสนอซื้อเอกสารประกวดราคา

รองผู้ว่าการบริหาร

โครงการเสริมสร้างจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานฝ่ายขนส่ง

โครงการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ภายใน กฟผ. ที่ออกสู่อินเทอร์เน็ตภายนอก

รองผู้ว่าการนโยบายและแผน

กิจกรรม คทส.

โครงการระบบทะเบียนคืนหลักประกันสัญญา

รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน

โครงการนำส่งภาษีเงินได้ผู้ปฏิบัติงานในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โครงการจัดอบรมความรู้ด้านวิศวกรรมระบบส่งให้กับบริษัทคู่สัญญาฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง ประจำปี 2557

รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง

โครงการแก้ไขผลกระทบต่อราษฎร อันเนื่องมาจากการก่อสร้างเพื่อขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูงพิจิตร

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษโรงเรียนห้วยปลาไหล

รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า

โครงการร้านค้าชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

โครงการลดการใช้กรดด่างในการปรับสภาพน้ำในกระบวนการผลิต

รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า

โครงการจัดทำระบบควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา

รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ

กิจกรรม พี่สอนน้องตัดผม (ชาย-หญิง)

โครงการงานสำรวจนิเวศวิทยาทางน้ำ และสภาวะการประมงบริเวณอ่างเก็บน้ำของ กฟผ.

โครงการ Move world together: เคลื่อนโลกไปด้วยกันด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

รองผู้ว่าการกิจการสังคม

โครงการส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมผลิตกล้าไม้ปลูกป่าฟื้นฟูสภาพเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ

รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง

กิจกรรมสานเสวนาเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง กฟผ. เหมืองแม่เมาะกับผู้ประกอบการ

โครงการวัดสร้างคน คนสร้างวัด

โครงการพัฒนาสารสนเทศสนับสนุนการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าเพื่อหน่วยงานกำกับดูแล

 รองผู้ว่าการระบบส่ง

Top

 

โครงการต้นแบบฯ ประจำปี 2556

   รางวัลโครงการต้นแบบฯ

โครงการ

สายงาน

โครงการคนรักษ์ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า

โครงการป่าชุมชนบ้านเขายายเที่ยง เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านเขายายเที่ยง

โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม เหมืองแม่เมาะ

รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง

 

   รางวัลชมเชยในฐานะโครงการที่มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ

สายงาน

โครงการการจัดซื้อ จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รองผู้ว่าการบริหาร

โครงการน้ำสะอาด ปลอดเชื้อ เพื่อน้อง

กิจกรรมงานประมาณการค่าไฟฟ้าผันแปรของ กฟผ.

รองผู้ว่าการนโยบายและแผน

โครงการการนำระบบ Open Source Mail มาใช้ใน กฟผ.

โครงการงานจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินตามแนวก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า

รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน

โครงการชุมชนรักษ์ต้นน้ำเหนือเขื่อน

รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแบบยั่งยืน

รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง

โครงการแผนงานเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างหน่วยงานกับบุคคลภายนอก ประจำปี 2556

โครงการการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพาะแตนเบียนเพื่อกำจัดหนอนหัวดำศัตรูต้นมะพร้าว อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า

โครงการมุมพลังงานสนับสนุนเด็กไทยรักการอ่าน เพิ่มพูนความรู้เรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมจากใจ กฟผ.

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Maintenance Forum

รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครือข่าย กฟผ.

โครงการทำบุญ 9 วัด รอบสำนักงานไทรน้อย

โครงการ คน กฟผ. ขอทำดี

รองผู้ว่าการกิจการสังคม

โครงการสำรวจความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ในโครงการการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า

โครงการการทำต้นแบบระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้ระบบ Solar Cells

รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง

Top
Skip to content