การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้า

เดือนมีนาคม 2567

ประเภทเชื้อเพลิงจำนวน (ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง)ร้อยละ
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของ กฟผ.
– ก๊าซธรรมชาติ4,397.6821.99
– ถ่านหิน1,257.386.29
– พลังงานหมุนเวียน633.733.17
– น้ำมันเตา
– น้ำมันดีเซล2.860.01
– พลังงานอื่น ๆ14.820.07
รวม6,306.4731.53
พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากเอกชน
– ซื้อ13,692.9868.47
รวม19,999.45100.00

ข้อมูล: กองบริหารสื่อองค์การ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.

Skip to content