024.jpg

          กฟผ. มอบโล่แก่ผู้ประกอบการ 4 ราย ที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้าหรือ Demand Response ในช่วงการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาและซอติก้า ประเทศเมียนมาร์ ในช่วงเดือนเมษายน 2558 สามารถลดความต้องใช้ไฟฟ้าสูงสุดได้ 50.46 เมกะวัตต์ และลดพลังงานไฟฟ้าลงกว่า 1.2 ล้านหน่วย

20150807-M02-01

          เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 นายสถิตย์ สุขอนันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า เป็นประธานในพิธีมอบโล่โครงการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า หรือ Demand Response แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯกับ กฟผ. โดยมี นายจิระศักดิ์ มัณฑางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหาร กฟผ. และบริษัทผู้ประกอบการ เข้าร่วมงาน ณ ห้อง 201 อาคารสำนักผู้ว่าการ สำนักงานใหญ่ กฟผ.

20150807-M02-02

          นายสถิตย์ สุขอนันต์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ผ่านมา กฟผ. ได้ดำเนินงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วนเกิดจิตสำนึกในคุณค่าของพลังงาน ซึ่งจนถึงปัจจุบัน สามารถลดปริมาณกำลังไฟฟ้าในระบบลงกว่า 3,740 เมกะวัตต์ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 13 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม การใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศในปัจจุบันยังมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วนทั่วประเทศ จึงเป็นภารกิจสำคัญที่ กฟผ. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบริหารจัดการไฟฟ้าเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบในภาพรวม ในช่วงที่มีเหตุจำเป็นในการหยุดซ่อมแท่นส่งก๊าซธรรมชาติของแหล่งยาดานาและซอติก้าจากประเทศเมียนมาร์ ผ่านมาตรการ Demand Response ที่ได้ร่วมกับผู้ประกอบการ เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเกิดผลสำเร็จในการลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอย่างเป็นรูปธรรม สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิผล และลดการใช้น้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลที่มีราคาแพง สำหรับการผลิตไฟฟ้าเพื่อทดแทนก๊าซธรรมชาติที่ขาดหายไปในช่วงเวลาดังกล่าวอีกด้วย

20150807-M02-03

          ด้าน นายจิระศักดิ์ มัณฑางกูร กล่าวถึงการดำเนินงานว่า กฟผ. ได้เป็นหนึ่งในองค์กรที่ร่วมกับ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ดำเนินโครงการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า หรือ Demand Response ซึ่งเป็นมาตรการ ลดความต้องการใช้ไฟฟ้าจากช่วงเวลาที่ระบบมีความต้องการสูงไปสู่ช่วงเวลาอื่น เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศ โดยได้มีการเริ่มนำมาตรการดังกล่าวมาดำเนินงานเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเชิญชวนกลุ่มลูกค้าสมัครเข้าร่วมโครงการ รวบรวมปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ลูกค้าแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ และติดตามประเมินผลโครงการ

20150807-M02-04

          สำหรับปี 2558 เพื่อเป็นการรองรับช่วงการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติเพื่อซ่อมแซมแท่นส่งก๊าซจากแหล่งยาดานาและซอติก้าของประเทศเมียนมาร์ กฟผ. จึงร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จัดทำโครงการ Demand Response ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 , 17 , 18 และ 20 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา เป็นระยะเวลา 4 วัน โดยมีลูกค้าตรงของ กฟผ. เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 4 ราย ได้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โรงงานท่าหลวง , บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด , บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด ซึ่งจากผลการดำเนินงาน สามารถลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดได้ 50.46 เมกะวัตต์ และลดพลังงานไฟฟ้าลงได้ 1,227,063 หน่วย