การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กฟผ.
แผนแม่บทการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)
แผนระยะยาวการบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก กฟผ. (พ.ศ. 2561 – 2573)
รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ตามมาตรฐาน ISO 14064-1

Skip to content