อัตราค่าไฟฟ้า

องค์ประกอบค่าไฟฟ้า ตามรายได้โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า (ม.ค.-มิ.ย. ปี 2566)

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าหน้าโรงไฟฟ้า (ม.ค.-มิ.ย. ปี 2566)

ราคาค่าไฟฟ้าขายปลีกแยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า รวมค่า Ft (ม.ค.-มิ.ย. ปี 2566)

องค์ประกอบค่าไฟฟ้า ตามรายได้โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า (ปี 2565)

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าหน้าโรงไฟฟ้า (ปี 2565)

ราคาค่าไฟฟ้าขายปลีกแยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า รวมค่า Ft (ปี 2565)

องค์ประกอบค่าไฟฟ้า ตามรายได้โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า (ม.ค.-ธ.ค. ปี 2564)

*รวมเงินมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าจากการระบาดของ Covid-19

องค์ประกอบค่าไฟฟ้า ตามรายได้โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า (ม.ค.-ธ.ค. ปี 2564)

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าหน้าโรงไฟฟ้า (ม.ค.-ธ.ค. ปี 2564)

ราคาค่าไฟฟ้าขายปลึกแยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า รวมค่า Ft (ม.ค.-ธ.ค. ปี 2564)

องค์ประกอบค่าไฟฟ้า ตามรายได้โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า (ปี 2563)

*รวมเงินมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าจากการระบาดของ Covid-19

องค์ประกอบค่าไฟฟ้า ตามรายได้โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า (ปี 2563)

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าหน้าโรงไฟฟ้า (ปี 2563)

ราคาค่าไฟฟ้าขายปลึกแยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า รวมค่า Ft (ปี 2563)

องค์ประกอบค่าไฟฟ้า ตามรายได้โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า (ปี 2562)

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าหน้าโรงไฟฟ้า (ปี 2562)

ราคาค่าไฟฟ้าขายปลึกแยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า รวมค่า Ft (ปี 2562)

Skip to content