การดำเนินงานอย่างยั่งยืนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประชาชน และทุกภาคส่วน พึงพอใจและภูมิใจในการเป็นองค์การที่เป็นผู้นำนวัตกรรม พลังงานไฟฟ้า ที่ใส่ใจสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และมีธรรมาภิบาล

พันธกิจด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เป็นองค์การหลักด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศที่ดำเนินภารกิจ โดยมุ่งเน้นบริหารจัดการและร่วมสร้างความเชื่อมั่นและคุณค่ากับภาครัฐ หน่วยงานกำกับ ลูกค้า พันธมิตร ชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญอื่นทั้งภายนอกและภายใน ของ กฟผ. อย่างใกล้ชิด เหมาะสม ยั่งยืน มีธรรมาภิบาล และบูรณาการกันทั่วทั้งองค์การ ผ่านการดำเนินงานตามแผนแม่บทบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาว ของ กฟผ.

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ
 2. เพื่อเป็นแนวทางการจัดการและตอบสนองต่อประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟผ. ในระดับองค์กร
 3. เพื่อประเมินความเพียงพอของมาตรการการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับกำหนดมาตรการเพิ่มเติมในการสร้างความเชื่อมั่น ตลอดจนพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ. และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญทุกกลุ่ม

ขอบเขต

แผนแม่บทฯ ฉบับนี้บังคับใช้กับผู้บริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายและหัวหน้าโครงการเพื่อให้การสานสัมพันธ์เป็นไปตามกำหนดการดำเนินงานภารกิจองค์กร และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามนโยบายด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฟผ. ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กฟผ. เชื่อว่า การดำเนินงานตามภารกิจในฐานะรัฐวิสาหกิจไม่ว่าจะองค์การใดก็ตาม การจะบรรลุเป้าหมายหรือสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับองค์การได้นั้น สิ่งสำคัญข้อหนึ่งคือ การได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ ซึ่งมาจากการสร้างความสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความสามารถในการบริหารจัดการผลกระทบจากการดำเนินงานทั้งต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งปี 2564 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟผ. เดิมนั้นมี 8 กลุ่ม และได้ปรับเพิ่มเป็น 11 กลุ่ม ประกอบด้วย

 1. กลุ่มภาครัฐและผู้กำกับดูแล
 2. กลุ่มชุมชน
 3. กลุ่มนักวิชาการและประชาสังคม
 4. กลุ่มสื่อมวลชน
 5. กลุ่มลูกค้าและผู้ใช้ไฟฟ้า
 6. กลุ่มพันธมิตรธุรกิจ
 7. กลุ่มพนักงานและสหภาพแรงงาน
 8. กลุ่มการเงิน
 9. กลุ่มคณะกรรมการ กฟผ.
 10. กลุ่มบริษัทในเครือ
 11. กลุ่มคู่แข่ง

เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับภารกิจ และบทบาทในการเป็นองค์การหลักด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กฟผ. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามมาตรฐาน AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000 SES) และกรอบแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบ State Enterprise Assessment Model (SE-AM) ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดทำเป็นแผนแม่บทบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะเป็นกรอบแนวทางการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบที่สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้าที่ประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ให้สามารถกำหนดแนวทางการสานสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน เหมาะสม และสามารถตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวัง และข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันท่วงที โดยในส่วนของการดำเนินงานในพื้นที่ กฟผ. มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับการประเมินผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ เพื่อจัดทำแผนการลดผลกระทบ รวมถึงมีการกำหนดตัวชี้วัดสำหรับการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งการดำเนินงานด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแผนแม่บทบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น จะถูกรวมรวมและรายงานโดยตรงรายไตรมาสต่อฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อพิจารณากลยุทธ์ ทบทวน ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตารางการตอบสนองต่อประเด็น (Key Issue) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 11 กลุ่ม

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียช่องทางการสานสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเด็น
ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสำคัญ
การตอบสนองของ กฟผ.
ภาครัฐและผู้กำกับดูแล• การประชุม เสวนา และกิจกรรมร่วม (อย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้ง)
• การสำรวจความพึงพอใจและ
ความผูกพันประจำปี
• ช่องทางรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียน
• การสื่อสารผ่าน สื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึง Social Media
• Call Center 1416
• ข้อมูลการผลิตไฟฟ้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว
• ปฏิบัติตามกฎหมายและ พรบ.
• สนับสนุน/ร่วมมือในกิจกรรมของภาครัฐ การเสียภาษี/ค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด
• นโยบายภาครัฐส่งเสริมให้ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (IPP และ SPP) ในเรื่องของการผลิตไฟฟ้า
• อยากได้ Account Officer (AO) ที่สามารถติดต่อและตอบข้อซักถามได้อย่างรวมศูนย์
• มีหน่วยงานที่นำยุทธศาสตร์ พ.ร.บ. หรือกฎหมายมาปรับเป็นยุทธศาสตร์องค์การ
• สื่อสารและสร้างความเข้าใจภารกิจ กฟผ. อย่างต่อเนื่อง
• จัดทำโครงการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและผู้กำกับนโยบาย
• ส่งเสริมการดำเนินงานตามมาตรฐานเพื่อนำองค์การไปสู่ความยั่งยืน
• รายงาน EIA/EHIA
• จัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Profile)
• ปรับปรุง/ทบทวนกระบวนการ (Key Work Process) การสานสัมพันธ์กับกระทรวงพลังงาน
สื่อมวลชน• การประชุม เสวนา และกิจกรรมร่วมกัน (อย่างน้อยเดือนละ 5-10 ครั้ง)
• การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันประจำปี
• ช่องทางรับความคิดเห็นและ
ข้อร้องเรียน
• การสื่อสารผ่าน สื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึง Social Media
• Call Center 1416
• ข้อมูลข่าวสารถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ข้อมูลมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
• คาดหวังให้ปรับปรุง Protocol ขั้นตอนกระบวนการในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร
• ต้องการข้อมูลที่มีแหล่งอ้างอิงเชื่อถือได้  
• สื่อสารและสร้างความเข้าใจภารกิจ กฟผ. อย่างต่อเนื่อง
• กิจกรรมสานสัมพันธ์
• ปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำคัญเพื่อสามารถนำส่งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และรวดเร็วขึ้น  
ชุมชน• การประชุม เสวนา และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์รอบพื้นที่ (อย่างน้อยเดือนละ 10-12 ครั้ง)
• โครงการ CSR ต่าง ๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
• การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันประจำปี
• ช่องทางรับความคิดเห็นและ
ข้อร้องเรียน
• การสื่อสารผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชนท้องถิ่น
• Call Center 1416
• จัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และบริหารการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
• พัฒนาคุณภาพชีวิต เคารพต่อสิทธิชุมชน การส่งเสริมสาธารณสมบัติเทคโนโลยีอย่างง่ายในชุมชน
• รับฟังความคิดเห็น การสื่อสารสองทาง การสานเสวนา การเปิดเผยข้อมูล
• โครงการ CSR และชุมชนสัมพันธ์ในพื้นที่ที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
• มีคณะทำงานที่ส่งเสริมโรงไฟฟ้าเป็นที่ท่องเที่ยวและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
• เพิ่มการใช้ระบบเทคโนโลยี (Digital Transformation) เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน/ปรับปรุงกระบวนการในการตอบสนองต่อประเด็นความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นักวิชาการและประชาสังคม• รับฟังและสื่อสารแลกเปลี่ยนผ่านเวทีเสวนา งานวิจัย หรือการทำงานร่วมกัน (อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง)
• การสำรวจความพึงพอใจและ
ความผูกพันประจำปี
• ช่องทางรับความคิดเห็นและ
ข้อร้องเรียน
• การสื่อสารผ่าน สื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึง Social Media
• Call Center 1416
• เปิดเผยข้อมูลตามข้อเท็จจริง/เหมาะสมตามช่วงเวลา
• บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม/การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
• ประชาชนให้ความสำคัญในเรื่องของความมั่นคง เพียงพอ ของการจ่ายกระแสไฟฟ้า ระบบไฟฟ้ามั่นคง ไฟไม่ตกไม่ดับ
• สื่อสารและสร้างความเข้าใจภารกิจ กฟผ. อย่างต่อเนื่อง
• มีช่องทางที่เหมาะสมให้สามารถเข้าถึงข้อมูลการดำเนินงาน กฟผ. เช่น การจัดทำรายงาน EIA/EHIA
• เพิ่มการใช้ระบบเทคโนโลยี (Digital Transformation) เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน/ปรับปรุงกระบวนการในการตอบสนองต่อประเด็นความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ลูกค้าและผู้ใช้ไฟฟ้า• การประชุม เสวนา และกิจกรรมร่วม (อย่างน้อยปีละ 2-4 ครั้ง)
• การเยี่ยมเยียน พบปะลูกค้า หรือสัมภาษณ์ เพื่อสอบถามความต้องการ ความคาดหวัง (อย่างน้อยไตรมาสละ
1 ครั้ง)
• การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันประจำปี
• ช่องทางรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียน
• การสื่อสารผ่าน สื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึง Social Media
• รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• Call Center 1416
• ทำสัญญาที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
• ให้บริการที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การมีข้อมูลการบริการที่ถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อเวลา บริการหลังการขายที่ดี
• มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า มาตรการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
• การสร้างความตระหนักเรื่องการบริโภคอย่างยั่งยืน
• บุคลากรที่มีทักษะในการประสานงานและการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้
• คุณภาพในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
• พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐาน ทั้งคุณภาพความปลอดภัย และตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
• การบริหารจัดการต้นทุนผลิตภัณฑ์และบริการ
• มาตรการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
• สื่อสารและสร้างความเข้าใจภารกิจ กฟผ. รวมถึงสร้างความตระหนักเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
• จัดตั้งศูนย์กีฬากำธนสินธวานนท์เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนเพื่อให้บริการประชาชนร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือ
• เพิ่มการใช้ระบบเทคโนโลยี (Digital Transformation) เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน/ปรับปรุงกระบวนการในการตอบสนองต่อประเด็นความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
พันธมิตรธุรกิจ• การสัมมนา เยี่ยมเยียน พบปะคู่ค้า หรือสัมภาษณ์เพื่อสอบถามความต้องการ ความคาดหวัง (อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง)
• การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันประจำปี
• ช่องทางรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียน
• การสื่อสารผ่าน สื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึง Social Media
• รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• Call Center 1416
• การคัดเลือกและการบริหารสัญญาที่เป็นธรรม
• ประเด็นความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน เช่น สิทธิมนุษยชน
• ความสามารถในการส่งมอบ รวมถึงการมีสัญญาหรือเงื่อนไขจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ความโปร่งใส ความเท่าเทียมในการจัดซื้อจัดจ้างและประมูลงาน
• มีเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบและประเมินที่คำนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
• เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมกับองค์การในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ และการบริหารจัดการทรัพยากร การพัฒนาทักษะ การเคารพสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา
• กำหนดนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน (Green Procurement) และแนวทางปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจ
• ปรับปรุงแนวทางและกระบวนการ กฟผ. ให้ง่ายต่อการทำงานร่วมกับคู่ค้า เช่น จัดประชุมร่วมกับคู่ค้า เพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของ กฟผ. เพิ่มช่องทางจ่ายเงินให้คู่ค้าโดยวิธีโอนเงิน
• จรรณยาบรรณ กฟผ. และแบบประเมินจริยธรรมคู่ค้า
• ส่งเสริมให้คู่ธุรกิจตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
• การส่งเสริมผู้ส่งมอบ (ผลิตภัณฑ์ชุมชน) ในท้องถิ่นเป็นคู่ค้า
• เพิ่มการใช้ระบบเทคโนโลยี (Digital Transformation) เพื่อพัฒนาคุณภาพงานหรือปรับปรุงกระบวนการในการตอบสนองต่อประเด็นความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
พนักงานและ
สหภาพแรงงาน
• ผู้บริหารพบปะผู้ปฏิบัติงาน
(อย่างน้อยปีละ 2-4 ครั้ง)
•  กิจกรรม Synergy ระดับฝ่ายหรือสายงาน (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)
• การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันประจำปี
• ช่องทางรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียน
• การสื่อสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึง Social Media
• รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• Call Center 1416
• มีความมั่นคงในการจ้างงาน สัญญาจ้าง การปฏิบัติตามกฎหมายด้านแรงงาน
• ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
• มีโอกาสในการพัฒนาความสามารถและการทำงานอย่างมืออาชีพอย่างเท่าเทียม
• การส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต ทั้งในและนอกองค์การ รวมถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การเตรียมความคุ้มครองสำหรับกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ การเปิดโอกาสให้มีการรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรอง การเข้าถึงผู้บริหาร การกำหนดช่องทางรับและตอบสนองข้อร้องเรียน
• นำหลักสิทธิมนุษยชน และมาตรฐานสากล เช่น ISO26000 ประกอบเป็นแนวปฏิบัติกับพนักงาน
• สื่อสารแบบสองทางกับผู้ปฏิบัติงานผ่านผู้บังคับบัญชา
• มีแผนพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงได้
• มีการปรับปรุงสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
• จัดเตรียมวัคซีนโควิด-19 ให้กับผู้ปฏิบัติงาน
• ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักในเรื่องการมีจิตอาสา และความรับผิดชอบต่อสังคม
• จัดให้มี Co-working Space สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
• มีนโยบาย Work From Home และ Work From Anywhere เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
• เพิ่มช่องทางสื่อสาร Social Media ระหว่างผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน
• เพิ่มการใช้ระบบเทคโนโลยี (Digital Transformation) เพื่อพัฒนาคุณภาพงานหรือปรับปรุงกระบวนการในการตอบสนองต่อประเด็นความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การเงิน• การประชุม หรือกิจกรรมร่วม
(อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)
• รายงานประจำปี หรือรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันประจำปี
• ช่องทางรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียน
• การสื่อสารผ่าน สื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึง Social MediaCall
• Center 1416
• ชำระหนี้สินตรงตามกำหนด
• ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
• บริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
• การปฏิบัติตามสัญญางานธุรกรรมทางการเงินระหว่าง กฟผ. กับสถาบันทางการเงิน
• ทบทวน และวางแผนการดำเนินงานในการจัดทำรายงานฯ และนำส่งงบการเงินให้แล้วเสร็จตามกำหนดโดยมีการกำหนดเป็นตัวชีวัด (KPI) ในการทำงาน และมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• เพิ่มการใช้ระบบเทคโนโลยี (Digital Transformation) เพื่อพัฒนาคุณภาพงานหรือปรับปรุงกระบวนการในการตอบสนองต่อประเด็นความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะกรรมการ กฟผ.• การประชุมคณะกรรมการ
(รายไตรมาส)
• กิจกรรมสานสัมพันธ์หรือรัฐกิจสัมพันธ์ (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)
• การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันประจำปี   
• ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
• การประชุมคณะกรรมการเป็นไปตามกรอบเวลา และมาตรฐานการประชุม
• การรายงานผลการดำเนินงานของ กฟผ. ต่อที่ประชุมเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามภารกิจ
• การปรับตัวของ กฟผ. ที่รวดเร็วต่อความท้าทาย ความผันผวน และการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภานอกต่าง ๆ
• มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
• สื่อสารและสร้างความเข้าใจภารกิจ กฟผ. อย่างต่อเนื่อง
• ปรับปรุงกระบวนการจัดประชุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
• ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากมติที่ประชุม
• สนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานเมื่อคณะกรรมการมีข้อซักถามหรือข้อสงสัย
• เพิ่มการใช้ระบบเทคโนโลยี (Digital Transformation) เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน/ปรับปรุงกระบวนการในการตอบสนองต่อประเด็นความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริษัทในเครือ• การประชุมคณะผู้บริหาร กฟผ. และบริษัทในเครือ (ราย 2 เดือน)
• กิจกรรมสานสัมพันธ์หรือรัฐกิจสัมพันธ์ (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)
• การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันประจำปี 
• การประสานงานผ่านทางโทรศัพท์ในระดับปฏิบัติการ
• รายงานประจำปี หรือรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• ช่องทางรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียน
• การสื่อสารผ่าน สื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึง Social Media
• Call Center 1416
• ทิศทางการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อพัฒนาธุรกิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ กฟผ.
• สามารถดำเนินกิจการตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์
• กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของ กฟผ. กับบริษัทในเครือ กฟผ.
• อิสระในการตัดสินใจ และการบริหารในเชิงธุรกิจ
• สื่อสารและสร้างความเข้าใจภารกิจ กฟผ. อย่างต่อเนื่อง
• กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่าง กฟผ.
• จัดตั้งบริษัทนวัตกรรม “อินโนพาวเวอร์” ร่วมกับกลุ่ม กฟผ. เพื่อเป็นกลไกในการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ด้านพลังงานไฟฟ้า
• การลงทุนในโครงการต่าง ๆ ระหว่าง กฟผ. และบริษัทในเครือ
• เพิ่มการใช้ระบบเทคโนโลยี (Digital Transformation) เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน/ปรับปรุงกระบวนการในการตอบสนองต่อประเด็นความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คู่แข่ง• รายงานประจำปีหรือรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• ช่องทางรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียน
• การสื่อสารผ่าน สื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึง Social Media
• Call Center 1416
• เสนอขายไฟฟ้าตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของ กฟผ. และมีราคาที่เหมาะสม
• การแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม
• นำหลักสิทธิมนุษยชนและ 7 หัวข้อหลักตามมาตรฐานสากลเช่น ISO 26000 เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ
• ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
• สื่อสารและสร้างความเข้าใจภารกิจ กฟผ. อย่างต่อเนื่อง
หมายเหตุ : ข้อมูลรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำปี 2564 หน้าที่ 41-44 (เอกสารแนบ 2)
Skip to content