030.jpg

          โรงไฟฟ้าพลังน้ำสายงาน ชฟน. จํานวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ โรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ โรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ โรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา และโรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา ผ่านเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว เข้ารับโล่พร้อมใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 จากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

20150814-M03-01

          นายปราโมทย์ วิทยาสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวปาฐกถาและเปิดงานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมสีเขียว ประจําปี 2558 โดยมีดร.อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสถานประกอบการมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว พร้อมมอบโล่พร้อมใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 ให้กับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ สายงาน ชฟน. จํานวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการเขื่อนสิริกิติ์-บริหาร เป็นผู้รับมอบ โรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ นายสราวุธ ธนศิลปวิทยา วิศวกรระดับ 11 เป็นผู้รับมอบ โรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ นายกําแหง นุ่มนวล ผู้ช่วยผู้อํานวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-ปฏิบัติการ ในฐานะประธานคณะทํางานมาตรฐานสากล สายงาน ชฟน. เป็นผู้รับมอบ โรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา นายอมร แก่นสารี วิศวกรระดับ 11 เป็นผู้รับมอบ โรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา นายปิยะ จิตตามัย ช่างระดับ 10 เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ กฟผ. ได้ออกบูธแสดงผลงานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ โดยมีสถานประกอบการ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการโรงงาน พนักงาน เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรินจ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558

          นายปราโมทย์ วิทยาสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ในอดีตภาคอุตสาหกรรมก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศขาดความสมดุล ต้องใช้เวลาในการเยียวยาแก้ไข และอาจไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ความสําคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงานอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงเป็นที่มาของนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่ภาครัฐได้กําหนดขึ้น ความยั่งยืนอย่างที่ว่านี้คือการพัฒนาที่คํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ทั้ง 3 เรื่อง อย่างสมดุล ไม่ใช่เน้นหนักไปในเรื่องหนึ่งเรื่องใด

          สําหรับเรื่องของอุตสาหกรรมสีเขียวนั้น รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการยกระดับของประเทศไทยให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยที่กระทรวงอุตสาหกรรม มีเป้าหมายที่จะกํากับส่งเสริมให้อุตสาหกรรมของประเทศได้รับการยอมรับจากสังคมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลนั้น ได้เริ่มจากการลด แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน ปัญหาการทิ้งกากอุตสาหกรรม ไม่ถูกต้อง โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายใน 5 ปี สถานประกอบการที่มีกากอุตสาหกรรม จะเข้าสู่ระบบทั้งหมด และมีการบริการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

          ในส่วนของการส่งเสริมสถานประกอบการให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้น ทางกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดําเนินการ 3 ระดับ ด้วยกัน ได้แก่ ระดับสถานประกอบการ ระดับนิคมอุตสาหกรรม และระดับเมืองอุตสาหกรรม ในระดับสถานประกอบการ นั้น กระทรวงอุตสาหกรรม ผ่านโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว โดยเชิญชวนและสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท หันมาเอาใจใส่กับการดําเนินธุรกิจ และประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการกําหนดนโยบายขององค์กรที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน การยึดถือหลักการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม รวมถึงการร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติตามนโยบายของบุคลากรทุกระดับ และขยายผลไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดโซ่อุปทาน

          ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม มี 2 ด้านคือ ด้านแรกการกํากับดูแลสถานประกอบการที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม และ ด้านที่สองการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการและสถานประกอบการอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายในการส่งเสริมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการและสถานประกอบการอุตสาหกรรม ให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเชิญชวนให้สถานประกอบการปรับแนวคิดและกระบวนการผลิตมุ่งไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว รวมถึงยึดถือแนวทางในการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขยายแนวทางปฏิบัติดังกล่าวตลอดเครือข่ายห่วงโซ่อุปาทานของตนเอง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งจะเป็นไปตามแผนพัฒนาสู่เศรษฐกิจสีเขียวต่อไป"

          กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดพิธีมอบโล่พร้อมใบรับรองธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมสีเขียว ประจําปี 2558 ให้แก่ สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จํานวน 231 ราย และผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 และ ระดับที่ 5 จํานวน 50 ราย เพื่อแสดงถึงความสําเร็จขององค์กรต่างๆ ที่มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และพัฒนาอย่างยั่งยืน