001.jpg

         กฟผ. แม่เมาะ นำคณะสื่อมวลชนท้องถิ่น จ.ลำปาง ศึกษาดูงานการพัฒนาพลังงานธรรมชาติในพื้นที่ ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ. กับสื่อมวลชนท้องถิ่นผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนประเด็นการสื่อสารร่วมกับผู้บริหาร กฟผ. ระหว่างวันที่ 2 - 5 กันยายน 2558

20150917-m02-1

         เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ผู้บริหารระดับสูง กฟผ. นำโดย นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม (รวค.) นายถาวร งามกนกวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) และ นางยุวดี ธงสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ (อสอ.) ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชน จังหวัดลำปาง จำนวน 32 คน นำโดย นายถิรไชย แจ้งไพร ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง ในโอกาสศึกษาดูงานการพัฒนาพลังงานทดแทนในพื้นที่ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี และการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ลพบุรีโซลาร์ จังหวัดลพบุรีเพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ. กับสื่อมวลชนท้องถิ่น และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ณ โรงแรมใบหยกทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

20150917-m02-2

         นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม (รวค.) กล่าวว่า กฟผ. แม่เมาะกับสื่อมวลชนท้องถิ่น จ.ลำปาง เป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์อันดีและยาวนานหลายปี กฟผ. ได้นำบทเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงการดำเนินงานในด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างมุ่งมั่นซึ่ง กฟผ. เติบโตได้เพราะการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือจากชุมชน ในอนาคต กฟผ.จะดำเนินงานให้ดีกว่าเดิมด้วยเทคโนโลยี และข้อกำกับดูแลที่ดีผ่านการพัฒนาพลังงาน ที่ใส่ใจกับทุกเสียงรอบข้าง และเติบโตไปด้วยกัน

20150917-m02-3

         นายถาวร งามกนกวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) กล่าวว่า ปัจจุบัน กฟผ. ดำเนินงานตามภารกิจด้านการผลิตไฟฟ้าให้กับประเทศไทย โดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา กฟผ. แม่เมาะ ได้รับการพัฒนาให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจของ จ.ลำปาง ทั้งในด้านการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาพลังงาน การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศ นอกจากนี้ยังพัฒนาให้ กฟผ. แม่เมาะ เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้ลูกหลาน ชาวจังหวัดลำปาง เป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถ และนำความรู้นั้นมาพัฒนา และประกอบอาชีพในพื้นที่ต่อไป

         ทางด้าน นายถิรไชย แจ้งไพร ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า การทำงานของสื่อมวลชน จ.ลำปาง ได้คำนึงถึงการนำเสนอข่าวที่เป็นกลาง ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ แต่สถานการณ์ในพื้นที่ บางครั้งมีการสื่อสารในประเด็นที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดี ที่สื่อมวลชนท้องถิ่น จ.ลำปาง ได้เข้าพบกับผู้บริหาร กฟผ.ทำให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้กระบวนการผลิตและการพัฒนาพลังงานอีกด้วย

20150917-m02-5

         หลังจากนั้น ผู้บริหาร กฟผ. และคณะสื่อมวลชน ได้รับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อมูลและประสบการณ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพลังงานขอประเทศ ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง และมีสัมพันธภาพอย่างดียิ่ง 