021.jpg

         กฟผ. Kick off Substation Model เปิด Performance Meeting Room ด้านสถานีไฟฟ้าแรงสูง ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง เน้นเป็นต้นแบบการปรับปรุงประสิทธิภาพก่อนขยายผลดำเนินการไปยังฝ่ายปฏิบัติการทั่วประเทศ มุ่งขับเคลื่อน กฟผ. ก้าวสู่องค์กรสมรรถนะสูง ระดับ Global Top Quartile

20150918-m01-01

         นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง (รวส.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธีเปิด Performance Meeting Room ด้านสถานีไฟฟ้าแรงสูง โดยมีผู้บริหารสายงานระบบส่ง ทีม Coach และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ ชั้น 9 อาคาร ท.102 ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558

20150918-m01-02

         รวส. กล่าวว่า กลยุทธ์ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ EGAT BEST ของ กฟผ. นั้น สายงาน รวส. ได้กำหนดเป้าหมายไว้ 3 ด้าน คือ ด้านสถานีไฟฟ้าแรงสูง ด้านสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และด้านศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า สำหรับการจัดทำ Performance Meeting Room ด้านสถานีไฟฟ้าแรงสูงนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ Pilot Substation Model ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการติดตามผการดำเนินงาน (Key Performance Board) ติดตามงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง (Maintenance Board) และติดตามสถานะการดำเนินงานตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative Lean Board) ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านสถานีไฟฟ้าแรงสูง โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพ (Improve Service Level) และลดค่าใช้จ่าย (Reduce Cost) ด้านสถานีไฟฟ้าแรงสูง เพื่อนำไปสู่ Best Performer ตามเกณฑ์การ Benchmark ของ ITOM หากการดำเนินงาน Substation Model ในพื้นที่นำร่อง (Pilot Zone) ของฝ่ายปฏิบัติการภาคกลางประสบความสำเร็จ จะขยายผลไปยังฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้ และเขตนครหลวงต่อไป

20150918-m01-03

         การเปิด Performance Meeting Room ด้านสถานีไฟฟ้าแรงสูงในวันนี้ จึงนับเป็นนิมิตหมายอันดีที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการนำสายงานระบบส่งไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่อยู่ในระดับ Global Top Quartile สามารถเป็น EGAT BEST ตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ อันจะนำประโยชน์สู่องค์กร สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งในระดับนานาชาติและระดับโลกในอนาคตด้วย