025.jpg

         20151022-m01-01

            กฟผ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ KEPCO – EGAT ครั้งที่ 19 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านธุรกิจไฟฟ้า พร้อมนำคณะผู้บริหารจากประเทศเกาหลีเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าแห่งชาติ (NCC) และ กฟผ. จังหวัดกระบี่ เพื่อเยี่ยมชมการผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำมันปาล์ม

20151022-m01-02

         เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ รองผู้ว่าการนโยบายและแผน (รวผ.) พร้อมด้วย นายอรรธพร วัฒนวิสุทธิ์ รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ (รวธ.) นายวราวุธ ศิริผล ผู้ช่วยผู้ว่าการนโยบาย (ชผน.) นายสาธิต ครองสัตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายแผนวิสาหกิจ (อผว.) และผู้ปฏิบัติงานสายงานนโยบายและแผน ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Korea Electric Power Corporation (KEPCO) นำโดย Mr. Park, Sung Chul : Executive Vice President Chief Technology Officer ณ ห้องประชุม 301/3 อาคาร ท.100 สำนักงานใหญ่ กฟผ. ในโอกาสที่คณะฯ เดินทางมาร่วมการประชุมวิชาการประจำปี KEPCO – EGAT ครั้งที่ 9 ซึ่ง กฟผ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างวันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2558

         นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ รองผู้ว่าการนโยบายและแผน (รวผ.) กล่าวว่า KEPCO และ กฟผ. มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมายาวนานกว่า 30 ปี โดยได้มีความร่วมมือระหว่างกันในหลายๆ เรื่องซึ่งถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น หนึ่งในกิจกรรมที่ทำร่วมกันนั้นคือการประชุมทางวิชาการประจำปีระหว่าง KEPCO และ กฟผ.ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 แล้ว โดยในการประชุมดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยน ความรู้และประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไฟฟ้า เช่น การผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า การจัดหาเชื้อเพลิง พลังงานหมุนเวียน การบริการจัดการธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ เป็นต้น ในปีนี้มีหัวข้อที่จะสนทนาร่วมกัน อาทิ ระบบไฟฟ้าในอนาคต รูปแบบการบริหารธุรกิจ การบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเรื่องพลังงานทางเลือก

20151022-m01-04

         Mr. Park, Sung Chul : Executive Vice President Chief Technology Officer of KEPCO กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนและร่วมประชุมวิชาการกับ กฟผ. ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ถือเป็นโอกาสดีที่ KEPCO และ กฟผ. จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในหัวข้อต่างๆ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้ง 2 องค์การ จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการประชุมในครั้งนี้ ไปพัฒนาการดำเนินงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

20151022-m01-03

20151022-m01-05

         ทั้งนี้ การประชุมวิชาการประจำปี KEPCO – EGAT ครั้งที่ 9 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2558 โดยเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไฟฟ้า นอกจากนี้ได้นำคณะฯ จาก KEPCO ชมศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าแห่งชาติ National Control Center (NCC) และได้เดินทางไปยังจังหวัดกระบี่ เพื่อเยี่ยมชมโรงงานน้ำมันปาล์มและการผลิตน้ำมันปาล์มของชุมชน รวมถึงกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำมันปาล์มของโรงไฟฟ้ากระบี่ และดูงานศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าภาคใต้ ณ ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้