020.jpg

         รมว.พลังงาน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กฟผ.ภาคใต้ โดยเข้าชมสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 และโรงไฟฟ้าจะนะ เพื่อรับทราบข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของภาคใต้ เตรียมวางแผนรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มีสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมาตรการป้องกันเหตุไฟฟ้าดับในพื้นที่วงกว้าง

20151103-M01-01

20151103-M01-02

         เมื่อวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2558 พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการด้านพลังงานจังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสงขลา โดยได้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าขยะเทศบาลนครภูเก็ตและสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 ระบบควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของ กฟผ. และยังได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมี นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง นายวิชัย สิมะธัมนันท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างระบบส่ง นายพล คงเสือ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 3 นายศานิต นิยมาคม ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม ว่าที่พันตรี ดร.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ นายสมรักษ์ เพ็ชรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 นายดำรง ไสยะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสุทธิชัย สุขสีเสน พลังงานจังหวัดสงขลา และผู้แทนหน่วยราชการ ทหาร ตำรวจ ให้การต้อนรับ ณ สฟ.ภูเก็ต 3 จ.ภูเก็ต และ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา

20151103-M01-03

20151103-M01-04

         ภายหลังจากรับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมแล้ว รมว.พลังงาน ได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์พลังงานของภาคใต้ ว่ามีความต้องการเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็น แหล่งท่องเที่ยวที่มีความนิยมสูง รมว.พลังงาน เห็นว่าต้องมีการวางแผนรองรับให้ดี ทั้งในเรื่องของแหล่งผลิตและความมั่นคงของระบบส่ง ให้พลังงานไฟฟ้ามีเพียงพอกับความต้องการอยู่ตลอดเวลา ส่วนโรงไฟฟ้าจะนะ ถือเป็นโรงไฟฟ้าหลักของภาคใต้ตอนล่าง เนื่องจากมีกำลังผลิตมากกว่าครึ่งหนึ่งของความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคใต้ มีแผนการรองรับกรณีที่ ปตท. หยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา โดยมีน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง รวมทั้งในปัจจุบันมีแผนการและมาตรการต่างๆ ระหว่างหน่วยงานมารองรับสถานการณ์วิกฤต ทำให้มีความมั่นใจในความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น รมว.พลังงานยังได้ติดตามความคืบหน้าของการเตรียมพิธีเปิดโรงไฟฟ้าจะนะโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ เป็นองค์ประธานในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ที่จะถึงนี้อีกด้วย

20151103-M01-05

20151103-M01-06