กฟผ. จัดงาน EGAT Energy Forum 2015 อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “The Wisdom of Excellence : ภูมิปัญญาแห่งความเป็นเลิศ” รวบรวมนวัตกรรมด้านการผลิตไฟฟ้าจากภูมิปัญญาพนักงาน กฟผ.

20151103-M02-01

         เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ดร.คุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการ กฟผ. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน EGAT Energy Forum 2015 ภายใต้แนวคิด “The Wisdom of Excellence” หรือ ภูมิปัญญาแห่งความเป็นเลิศ เพื่อเป็นการรวบรวมภูมิปัญญาทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาแบ่งปันให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งมีบริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่และขนาดเล็ก วิสาหกิจด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าและด้านการจัดการ พลังงาน สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ โรงแรม สวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร โดยจัดงานระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2558

20151103-M02-02

         นายอรรถพร วัฒนวิสุทธิ์ รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ (รวธ.) กล่าวว่า การจัดงาน EGAT Energy Forum 2015 ในปีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึงภูมิปัญญา และนวัตกรรมด้านการจัดการเชื้อเพลิง ด้านการผลิตไฟฟ้า การเดินเครื่องและบำรุงรักษา งานวิศวกรรมโรงไฟฟ้า การพัฒนาวัตถุพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้าซึ่งทำให้ลูกค้าและพนักงาน กฟผ. สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้เกิดการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าด้วย

20151103-M02-03

         นายอรรถพร กล่าวต่อไปว่า ภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านกิจการพลังงาน ทั้งด้านวิชาการและนวัตกรรม เช่น เรื่อง “พลังงานไฟฟ้าไทยและความเชื่อมโยงกับ AEC” โดย ดร.คุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการ กฟผ. และเรื่อง “PDP กับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าไทยอย่างยั่งยืน” โดย นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการถ่ายทอดภูมิปัญญา และนวัตกรรม กฟผ. ที่มีความเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีการพัฒนาจากการระดมความคิดในการปฏิบัติงานจริงในภาคสนามของพนักงาน กฟผ. ให้มีความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยี ทำให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำประโยชน์และความรู้ไปใช้ต่อยอดกับธุรกิจด้านพลังงานของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทยได้ต่อไป

20151103-M02-04

         “การจัดงานนี้จะทำให้เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ. กับเครือข่ายพันธมิตรที่มีความเกี่ยวข้องกับงานด้านอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานผลิตไฟฟ้าและส่งผลให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศในอนาคตต่อไป” นายอรรถพร กล่าวในที่สุด

20151103-M02-05