random-csr-img06.jpg

         

          20151209-c03-01การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จับมือสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดงาน “เปิดโลกการเรียนรู้ไร้พรมแดน เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มเยาวชนซึ่งมีศักยภาพในการเรียนรู้สูง และจะเป็นทรัพยากรสำคัญของสังคมในอนาคต

20151209-c03-02

         เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม (รวค.) เป็นประธานเปิดงาน “เปิดโลกการเรียนรู้ไร้พรมแดน เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม” และมอบรางวัลแก่สถานศึกษาที่ส่งเสริมบทบาทให้กับเยาวชนดีเด่นในด้านต่างๆ ภายใต้กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 โครงการโรงเรียนต้นแบบ กฟผ. : แหล่งเรียนรู้เพื่อโลกยั่งยืน ซึ่ง กฟผ. และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) ร่วมกันจัดขึ้น ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

         นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รวค. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 46 ปีที่ผ่านมา นอกจาก กฟผ. ได้ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เจริญก้าวหน้าแล้ว กฟผ. ยังได้ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยผ่านโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญและจะเติบโตเป็นกำลังของชาติในอนาคต อาทิ โครงการโรงเรียนสีเขียว ที่มุ่งส่งเสริมจิตสำนึกและเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืนและช่วยลดปัญหาโลกร้อน โครงการ Move World Together ที่ส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้นำศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ มาสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคม

20151209-c03-03

         สำหรับโครงการโรงเรียนต้นแบบ กฟผ. แหล่งเรียนรู้เพื่อโลกยั่งยืน ที่ กฟผ. ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดขึ้นครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่รอบหน่วยงาน กฟผ. ทั่วประเทศ ให้เกิดองค์ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยการจัดงานเปิดโลกการเรียนรู้ไร้พรมแดน เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมจะเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองจากประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการเพื่อขยายผล ไปสู่การแบ่งปันการเรียนรู้ออกสู่สังคมในวงกว้าง

20151209-c03-047

         ด้าน ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ที่ปรึกษาสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวว่า สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในฐานะหน่วยงานกลาง จัดให้มีคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม เข้าติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยแบ่งการเข้าประเมินออกเป็น5 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ประเมินระดับการเรียนรู้ของเยาวชน ระยะที่ 2 ประเมินระดับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ระยะที่ 3 ประเมินระดับ ขับเคลื่อนครัวเรือน ระยะที่ 4 ประเมินระดับ ขับเคลื่อนชุมชน และระยะสุดท้าย ประเมินระดับ ขับเคลื่อนสังคม ซึ่งผลการประเมิน ปรากฏว่า โรงเรียนที่ร่วมโครงการฯ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ให้กับเยาวชน ครัวเรือน และชุมชน ได้เป็นอย่างดียิ่งเกินความคาดหมาย รวมทั้งสามารถขยายต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้ไปสู่เรื่องที่มีความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น พลังงานทดแทน การจัดการขยะ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ปุ๋ยหมักใบไม้ น้ำยาอเนกประสงค์ และงานประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล

         กฟผ. และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย พบว่าปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ คือ ครู ที่สามารถผลักดันและส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติ สามารถสื่อสารและถ่ายทอดให้ครอบครัวและชุมชนได้ สามารถสร้างรุ่นน้องที่เป็นตัวแทนในการทำงานในอนาคต และในตอนท้ายโครงการได้ให้โอกาสทุกโรงเรียนและเยาวชนถ่ายทอดความรู้ที่ตนเองถนัดและสนใจในรูปแบบวิดีโอ 7 นาที และ 1 นาที เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ออกสู่สังคมในวงกว้าง เป็นต้นแบบแก่โรงเรียนและเยาวชนอื่นๆ

         ทั้งนี้ งาน “เปิดโลกการเรียนรู้ไร้พรมแดน เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2558 ภายใต้กิจกรรมเสริมความรู้ต่างๆ มากมาย อาทิ การเสวนาเรื่อง “ร้อยเรียงการขับเคลื่อน เพื่อการพัฒนา ชุมชน สังคม” การบรรยายพิเศษ เรื่อง “งานวิจัยวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” การอบรมเพิ่มความรู้ สถานการณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโลก สำหรับครู/อาจารย์ กิจกรรมศึกษาดูงานตามแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น

         นอกจากนี้ภายในงาน ยังได้มีการมอบรางวัลต่างๆ ได้แก่ รางวัลสถานศึกษาที่ส่งเสริมบทบาทให้กับเยาวชนดีเด่นในด้านต่างๆ รางวัลการขยายผลสู่สังคม ผ่านกิจกรรม “โรงเรียนเด่นขยายผลสู่สังคม” รางวัลการขยายผลสู่สังคม ผ่านกิจกรรม “ประกวดวิดีโอคลิป” และท้ายสุดเป็นการมอบใบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบ กฟผ. แหล่งเรียนรู้เพื่อโลกยั่งยืน