random-csr-img02.jpg

         กฟผ.จะนะ มอบเงินสนับสนุนคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ไข่แดง ในจังหวัดสงขลา จำนวน 1,200,000 บาท เพื่อให้ชุมชนนำไปพัฒนาโครงการต่างๆในพื้นที่ มุ่งแก้ไขปัญหาผลกระทบกับหมู่บ้านรอบในที่มีพื้นที่ติดกับโรงไฟฟ้า และส่งเสริมให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

20160113 C01 01

บ้านป่าชิง

20160113 C01 02

บ้านป่างาม

         เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 นายสมรักษ์ เพ็ชรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 (อค-จ.2) นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ และนายเทวรุจน์ อินสมภักษร รักษาการหัวหน้าหน่วยสื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 เป็นตัวแทน กฟผ.จะนะ มอบเงินสนับสนุนคุณภาพชีวิตชุมชน และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ไข่แดง จำนวน 1,200,000 บาท โดยแบ่งเป็นหมู่บ้านละ 300,000 บาท ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านป่างาม ตำบลตลิ่งชัน นำงบประมาณไปจัดสรรทำโครงการต่างๆ ภายในชุมชนด้วยกันทั้งหมดจำนวน 4 โครงการ ดังนี้ โครงการซื้อที่ดินสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านก้านสามโคก, โครงการทาสีบาลาเซาะฮ์ บ้านป่างามใต้, โครงการต่อเติมโรงครัวบาลาเซาะฮ์มะพร้าวสองต้น และโครงการต่อเติมหลังคามัสยิดสุบบุ้น โดยมีนายจิรวัฒน์ สนิหลำ กำนันตำบลป่าชิง เป็นตัวแทนรับมอบ, หมู่ที่ 1 บ้านป่าชิง ตำบลป่าชิง นำไปทำโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ โดยมีนายทวีศักดิ์ ทองพุ่ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านป่าชิง เป็นตัวแทนรับมอบ, หมู่ที่ 5 บ้านในเมือง ตำบลคลองเปียะ นำงบประมาณไปทำโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยมีนายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านในเมือง ตำบลคลองเปียะ เป็นตัวแทนรับมอบและหมู่ที่ 6 บ้านควนหัวช้าง ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลานำงบประมาณที่ได้ไปจัดสรรทำโครงการเสียงตามสายประจำหมู่บ้านและโครงการต่อเติมหลังคา ศูนย์ฯ ตาดีกา โดยมีนายอนุวัติ หวังและ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านควนหัวช้าง ตำคลองเปียะ เป็นผู้รับมอบ

20160113 C01 03

บ้านควนหัวช้าง

20160113 C01 04

บ้านในเมือง

         ทั้งนี้ งบประมาณสนับสนุนคุณภาพชีวิตชุมชน และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ไข่แดงนั้น เป็นมาตรการตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าจะนะ (กรณีใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง) เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบกับหมู่บ้านรอบในที่มีพื้นที่ติดกับโรงไฟฟ้า โดยจะมอบให้กับ 4 หมู่บ้าน เป็นเงินรวม 1,200,000 บาท ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าจะนะ