012.jpg

20160121 M03 01

          โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ จ่ายกระแสไฟฟ้ารองรับความต้องการในพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล เพิ่มความมั่นคงในระบบไฟฟ้า ด้าน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ วางเป็น Model Campus และโรงไฟฟ้าต้นแบบให้กับโรงไฟฟ้าอื่น ในด้านบริหารจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน

20160119 m01 01

          เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 นายชรินทร์ กาญจนรัตน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 พร้อมด้วย นายยงยุทธ ปรีชม ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมในพิธี ณ Control Room โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

20160119 m01 02

          นายยงยุทธ ปรีชม กล่าวว่า การเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 2 ซึ่งมีกำลังผลิตไฟฟ้า 828 เมกะวัตต์ จะทำให้เกิดความมั่นคงในระบบไฟฟ้ามากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งมีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณสูงและด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ซึ่งสามารถใช้ก๊าซธรรมชาติทั้งจากแหล่งก๊าซฯ ฝั่งอ่าวไทย และฝั่งพม่าเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า จะทำให้การบริหารเชื้อเพลิงมีความคล่องตัวมากขึ้น ในกรณีที่แหล่งก๊าซฯ แหล่งใดแหล่งหนึ่งไม่สามารถจ่ายก๊าซฯ ได้

20160119 m01 0320160119 m01 0420160119 m01 05

         “นอกจากนี้โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 จะเป็น Model Campus เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงให้กับ Coach ที่ได้รับการคัดเลือกได้มาศึกษาเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและนำไปประยุกต์ใช้กับโรงไฟฟ้าต่างๆรวมไปถึงเป็นโรงไฟฟ้าต้นแบบให้กับโรงไฟฟ้าอื่นๆทั่วประเทศ ในเรื่องของการบริหารจัดการและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน ในฐานะที่เป็นโรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนเมืองอีกด้วย” นายยงยุทธ ปรีชม กล่าวในที่สุด