025.jpg

         กฟผ. ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) สู่มาตรฐานระดับสากล

20160121 M01 01

         นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ระหว่าง กฟผ. กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการบริหาร กฟผ. ร่วมลงนามกับ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้อง 201 อาคารสำนักผู้ว่าการ สำนักงานใหญ่ กฟผ. บางกรวย นนทบุรี

20160121 M01 02

         นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรของประเทศ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งพัฒนางานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้การพัฒนาด้านนี้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ากับการลงทุน โดย กฟผ. จะให้ทุนการศึกษา 5 ทุนต่อปี เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นแหล่งความรู้ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ

         “ความร่วมมือดังกล่าว สอดรับกับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับล่าสุด (PDP 2015) ที่เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจำนวน 20,000 เมกะวัตต์ ใน 20 ปีข้างหน้า ทั้งยอดสอดรับกับกระแสพลังงานโลกในปัจจุบันที่มุ่งสู่พลังงานทดแทนมากขึ้น อย่างไรก็ดี พลังงานทดแทนยังมีข้อจำกัดในเรื่องความไม่เสถียร ซึ่งระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ จะสามารถรองรับข้อจำกัดนี้ได้ และเสริมสร้างความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้าของประเทศให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอและมีความเชื่อถือได้สูง”

          อนึ่ง ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ คือระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารมาบริหารจัดการด้านการควบคุมการผลิต การส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า ทำให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทางเลือกที่สะอาด หรือระบบแหล่งผลิตไฟฟ้ากระจายตัว (Distributed Generation : DG) และระบบบริหารการใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งให้บริการแก่ผู้เชื่อมต่อกับโครงข่ายผ่านมิเตอร์อัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง เชื่อถือได้ และมีคุณภาพไฟฟ้าได้มาตรฐานสากล