005.jpg

         ผู้บริหาร กฟผ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาเตรียมงานโรงไฟฟ้าเทพา เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ พร้อมพบปะผู้แทนชุมชนในพื้นที่โครงการเพื่อมอบความเชื่อมั่นว่า กฟผ. ดำเนินการด้วยความตั้งใจ และคำนึงถึงความโปร่งใส เป็นธรรม และการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชมโดยรอบเป็นสำคัญ

20160121 M02 01

         เมื่อวันที่ 13 - 14 มกราคม 2559 นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน (รวบ.) นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม(รวค.) นายบุญมาก สมิทธิลีลา รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง (รวพส.) และนายปราโมทย์ พรรัตนพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง (ชชห.) เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพาเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน โดยมีนายวีระชัย ยอดเพชร หัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา คณะเจ้าหน้าที่ กฟผ. และมัคคุเทศก์พลังงานร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายให้รายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ในส่วนที่จะใช้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าและการแก้ไขปัญหาชุมชน โรงเรียน ที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้าง นอกจากนั้นยังได้เข้าติดตามความคืบหน้าการวางปะการังเทียมและเข้าเยี่ยมนักเรียน ณ ปอเนาะญาลันบารู หมู่ที่ 3 บ้านเกาะแลหนัง ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมีนายมะนาวี มะ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง ให้การต้อนรับ

20160121 M02 02

         นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รวค. ได้กล่าวต่อผู้แทนชุมชนที่มาร่วมให้การต้อนรับว่า “ขอให้มีความมั่นใจว่า การที่ กฟผ. เข้ามาพัฒนาโครงการนั้น มีความตั้งใจ ที่จะร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งเลือกเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมเพื่อดูแลในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างดีที่สุด และจะดูแลชุมชนไปตลอดอายุโรงไฟฟ้า ขอให้มีความมั่นใจว่าวันนี้เรื่องดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมนั้นมีอยู่ในจิตใจของพนักงาน กฟผ. ทุกคน”

20160121 M02 03

         นายบุญมาก สมิทธิลีลา รวพส. กล่าวว่า “ขอให้มั่นใจว่า ในส่วนงานที่รับผิดชอบอยู่คือเรื่องที่ดิน และระบบส่งนั้น กฟผ. ปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่างตามค่านิยมขององค์กรคือ FIRM-C โดยมีการพิจารณาอย่างยุติธรรม โปร่งใส ให้ความเป็นธรรมในการจัดซื้อที่ดิน ในส่วนของสายส่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ขอให้ชุมชนร่วมกันดูแลรักษาเพราะเป็นสมบัติของประเทศชาติและส่วนรวม”

20160121 M02 04

         ทั้งนี้ ดร.พณวรรธน์ พงศ์ประยูร ในฐานะชาวอำเภอเทพา ได้แสดงความคิดเห็นว่า เป็นเรื่องดีที่ กฟผ. เข้ามาสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน และอยากให้ กฟผ. ร่วมกันเข้ามาเปลี่ยนมุมมองของเมืองเทพาจากที่เป็นทางผ่านให้เป็นที่พัก ในอนาคตต่อไป

20160121 M02 05

         สำหรับความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) หากผ่านความเห็นชอบขั้นตอนต่อไปคือการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) และเสนอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) พิจารณาเสนอความคิดเห็น ก่อนเสนอโครงการให้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายในเดือน มีนาคม 2560

         สำหรับในพื้นที่ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการสำรวจทางธรณี เพื่อรวบรวมข้อมูลนำไปใช้ในการออกแบบโรงไฟฟ้า รวมทั้งกำลังอยู่ระหว่างการทำความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่ ที่จะทำการก่อสร้าง