random-csr-img06.jpg

         กฟผ. ร่วมกับ มูลนิธิ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. โรงเรียนสันป่าตอง และหมู่บ้านปวงสนุก จัดกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 หมู่บ้านปวงสนุก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้ด้านพลังงาน และปลูกจิตสำนึกในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมอบหลอดไฟ LED ให้แก่ชุมชน

20160201 c01 01

         เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 นายจิระศักดิ์ มัณฑางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า (อผช.) เป็นประธานจัดกิจกรรมชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 หมู่บ้านปวงสนุก ณ หมู่บ้านปวงสนุก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

20160201 c01 02

20160201 c01 03

         นายจิระศักดิ์ มัณฑางกูร อผช. กล่าวว่า กองเสริมสร้างทัศนคติ ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า (กทค-ค.,อผช.) ได้ดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียวตั้งแต่ปี 2541 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ รู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา และมีนโยบายขยายขอบเขตงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนโดยผ่านช่องทางโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียว เพื่อให้เกิดชุมชนต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานเบอร์ 5

         สำหรับกิจกรรมชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 หมู่บ้านปวงสนุก เป็นการให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. พร้อมด้วยนักเรียนอาสาจากโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียว เข้าไปสำรวจการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้านในหมู่บ้านปวงสนุก และมีการสัมภาษณ์ถึงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า รวมถึงการขอใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าเพื่อนำมาคำนวณหน่วยการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนอีกด้วย ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการอบรม “โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 หมู่บ้านปวงสนุก” ณ มูลนิธิวาย.เอ็ม.ซี.เอ. เสาหิน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ กฟผ. ในฐานะหน่วยงานผู้ดำเนินการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ได้มอบหลอดไฟ LED ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ใช้พลังงานน้อยแต่ให้ประสิทธิภาพในการส่องสว่างสูง จำนวน 30 หลอด ให้แก่ชุมชนบ้านปวงสนุก เพื่อนำไปติดตั้งภายในที่อยู่อาศัย ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม