033.jpg

          กฟผ. จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมดำเนินงานศึกษาความเหมาะสมโครงการ “การผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม” ร่วมกับบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) สอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่วางเป้าหมายจะผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ 19,635 เมกะวัตต์ ภายในปี 2579

20160202 m01 01

         เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การร่วมดำเนินงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการ “การผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม” ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมี ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี และนายรัตนชัย นามวงศ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า (รวพฟ.) เป็นผู้แทน กฟผ. ร่วมลงนาม MOU กับ นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการผู้จัดการ และนายสุทัศน์ บุณยอุดมศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนจาก BWG

         ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า โครงการการผลิตกระแสไฟฟ้า จากขยะอุตสาหกรรม ถือเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้อย่างแท้จริงเนื่องจากไม่เพียงเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศเท่านั้น แต่ยังช่วยกำจัดขยะอุตสาหกรรมที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่มีมากกว่าปีละ 30 ล้านตันให้หมดไปอย่างรวดเร็ว โดยไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

20160202 m01 02

         นายรัตนชัย นามวงศ์ รวพฟ. เปิดเผยว่า ขยะนับเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อน สามารถทดแทนเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลได้ จากนโยบายของกระทรวงพลังงานในการสนับสนุนการนำขยะมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนในปัจจุบันมีปริมาณขยะจากชุมชนและอุตสาหกรรมเกิดขึ้นจำนวนมาก กฟผ. จึงมีความสนใจที่จะนำขยะอุตสาหกรรมแปรรูปมาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งของเชื้อเพลิงทดแทน อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในอนาคตอันใกล้ กฟผ. จึงได้เริ่มจัดให้มีการศึกษาร่วมกับบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อโครงการ “การร่วมดำเนินงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม”

         นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท BWG กล่าวว่า บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่ครบวงจร มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานหมุนเวียนตามแผนแม่บท ปี 2558 – 2579 เนื่องจากมีความพร้อมเป็นอย่างดีทั้งด้านวัตถุดิบที่เป็นเชื้อเพลิงในการผลิต เทคโนโลยีในการผลิต และนิคมอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน เพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

          ทั้งนี้ การร่วมดำเนินงานโครงการการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม ระหว่าง กฟผ. และ BWG ถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงาน และภาคเอกชน ที่มีเป้าหมายจะพัฒนาโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 ของรัฐบาลที่วางเป้าหมายจะผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ 19,635 เมกะวัตต์ ภายในปี 2579