Black Ribbon

ข่าว Highlight

กฟผ. เตรียมเสนอแก้ไข พ.ร.บ. กฟผ. ใหม่ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และกฎหมายในปัจจุบัน

กฟผ. เตรียมเสนอแก้ไข พ.ร.บ. กฟผ. ใหม่ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และกฎหมายในปัจจุบัน


เสาร์ที่ 23 กันยายน นี้ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ค.3 โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 - 7

เสาร์ที่ 23 กันยายน นี้ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ค.3 โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 - 7

กระทรวงพลังงาน กฟผ. น้อมสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านการประหยัด จัดประกวดออกแบบเสื้อยับ พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ใหม่ ปี 2560

กระทรวงพลังงาน กฟผ. น้อมสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านการประหยัด จัดประกวดออกแบบเสื้อยับ พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ใหม่ ปี 2560

กฟผ. ชูสร้างนวัตกรรมพลังงานเพื่ออนาคต ในงาน Asia Power Week 2017

กฟผ. ชูสร้างนวัตกรรมพลังงานเพื่ออนาคต ในงาน Asia Power Week 2017

 

ข้อมูล/ประกาศ กฟผ.

egat-hearing60-mm47-k3


 

header image

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การขออนุญาตสร้างดรงเรือนหรือสิ่งอื่น ปลูกต้นไม้หรือพืชผล ในเขตเดินสายไฟฟ้าตามข้อยกเว้นในมาตรา 32 ของพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2511

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ ในการยื่นคำขอ

2. ใบคำร้องขออนุญาต

3. รายการเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา

การอนุญาตให้ผู้สร้างโรงไฟฟ้าเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าเข้ากับระบบของการไฟฟ้าตามมาตรา 37 ของ พ.ร.บ. กฟผ.

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ ในการยื่นคำขอ

2. ใบคำร้อง ขอเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า

3. ใบกรอกข้อมูล การเชื่อมโยง

4. รายการเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา

 

218 info go th
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ [เอกสารของหน่วยงานอื่นๆ]