022.jpg

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2559 คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. นำโดย ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม ร่วมรับเสด็จฯ และ ถวายรายงานเรื่องการพัฒนาห้องเรียนสีเขียวที่วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล

20160226 M01 01

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2559 ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีในด้านการศึกษา และสาธารณสุขระหว่าง 2 ประเทศ โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จทอดพระเนตรและรับฟังรายงานเกี่ยวกับห้องเรียนสีเขียวในประเทศกัมพูชา โดยมีนายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสถิตย์ สุขอนันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า นายจิระศักดิ์ มัณฑางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า ซึ่งดูแลรับผิดชอบโครงการห้องเรียนสีเขียว และผู้ปฏิบัติงานโครงการห้องเรียนสีเขียว ถวายรายงานและเฝ้ารับเสด็จฯ

20160226 M01 02

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2559 ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีในด้านการศึกษา และสาธารณสุขระหว่าง 2 ประเทศ โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จทอดพระเนตรและรับฟังรายงานเกี่ยวกับห้องเรียนสีเขียวในประเทศกัมพูชา โดยมีนายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสถิตย์ สุขอนันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า นายจิระศักดิ์ มัณฑางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า ซึ่งดูแลรับผิดชอบโครงการห้องเรียนสีเขียว และผู้ปฏิบัติงานโครงการห้องเรียนสีเขียว ถวายรายงานและเฝ้ารับเสด็จฯ