กฟผ. ร่วมกับเครือข่ายจากองค์กรต่างๆ เปิดโครงการ รวมพล คนอาสา ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” สร้างฝายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ช่วยฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

20160617-C01-01

          เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 กฟผ. ได้จัดโครงการ "รวมพล คนอาสา ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” โดยฝ่ายกิจการสังคม (อกค.) และ เขื่อนศรีนครินทร์ (อขศ.) ร่วมกับเครือข่าย ข้าราชการ ชุมชน นักเรียน อำเภอศรีสวัสดิ์ ข้าราชการจากรัฐสภา ทหารจากกองพลทหารกองพลทหารราบที่ 9 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สโมสรโรคาแร็คท์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เยาวชนโครงการ Move world Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม พนักงานโรงงานน้ำตาลท่ามะกา วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เป็นต้น ร่วมทำกิจกรรมสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 โดยมีนายวีระศักดิ์ ศรีกาวี ผู้อำนวยเขื่อนศรีนครินทร์ (อขศ.) เป็นประธานกล่าวต้อนรับ นายศานิต นิยมาคม ผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการสังคม (อกค.) กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ พร้อมทั้งนายเสรี คงอยู่ นายอำเภอศรีสวัสดิ์ กล่าวเปิดโครงการ ณ บ้านองจุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

          โครงการรวมพล คนอาสา ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวมเครือข่ายประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะตั้งปณิธานความดีและกระทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ รวมทั้งแสดงโครงการ/กิจกรรมสาธารณประโยชน์สร้างสรรค์สังคม โดยการทำฝายชะลอน้ำเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นแก่แผ่นดิน ประกอบกับเขื่อนศรีนครินทร์ได้จัดทำโครงการ "709 ฝาย 7009 กล้า ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ" ทำความดี ถวายเป็น พระราชกุศล ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี อันเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอีกด้วย

20160617-C01-02

          สำหรับการสร้างฝายชะลอน้ำเป็นการช่วยฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้สภาพแวดล้อมกลับคืนสู่ความสมดุลสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ระบบนิเวศ รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมกันดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 11 ฝาย