ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ ร่วมกับ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าแก่นักเรียนในโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ สาธิตการตรวจวัดคุณภาพอากาศ น้ำทิ้ง เสียง และสาธิตการทำงานของรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ ให้นักเรียนได้สัมผัสการทำงานจริงและลงมือปฏิบัติจริง พร้อมเป็นสื่อบุคคลเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง

20160617-C02-01

          เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ ร่วมกับ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จัดกิจกรรมเครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โดยชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2559 ณ อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โดยมีว่าที่ พันตรี อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายยงยุทธ ปรีชม ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ นายเดชา ศุภศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ นางสิริลักษณ์ พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ-วิชาการ นายจิรศักดิ์ จิระวารี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ นายหัตธยา ธงรบ หัวหน้ากองพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายนิพันธ์ นาคพีระยุทธ หัวหน้ากองบริหาร ร่วมพิธีเปิด โดยมีนักเรียนจาก 17 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

          ว่าที่ พันตรี อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กล่าวต้อนรับคณะนักเรียนและอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม ว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเรียนรู้เรื่องของกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแต่ละประเภท เรียนรู้เรื่องการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำ อากาศ เสียงและรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ หัวใจของการทำกิจกรรมในครั้งนี้ คือ ทำอย่างไรให้การพัฒนาโรงไฟฟ้ากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเดินไปด้วยกันได้ โดยให้โรงไฟฟ้าสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้ แล้วนำความรู้ที่ได้รับกลับไปเผยแพร่ให้กับบุคคลใกล้ชิดและชุมชน อยากให้น้องๆนักเรียนเข้าใจเรื่องของมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการกำหนดค่ามาตรฐานที่ให้โรงงานสามารถระบายมลสารได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งนโยบายของ กฟผ. ในการสร้างโรงไฟฟ้ามีอยู่ 3 ประเด็น คือ
1) เรื่องความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า ต้องสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ประชาชนต้องการ รวมถึงความสมดุลของการใช้เชื้อเพลิง
2) เรื่องราคา จะต้องมีราคาค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้
3) เรื่องสิ่งแวดล้อม การสร้างโรงไฟฟ้าที่สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

20160617-C02-02

          การจัดกิจกรรมเครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ครั้งนี้ ได้เผยแพร่วีดิทัศน์กระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จัดบรรยายเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เรื่องการเสริมสร้างความรู้ด้านคุณภาพน้ำ เรื่องการเสริมสร้างความรู้ด้านคุณภาพอากาศ และเรื่องการเสริมสร้างความรู้ด้านระดับเสียง และจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้จำนวน 4 ฐาน ได้แก่ ฐานสาธิตการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ฐานสาธิตการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ฐานสาธิตการตรวจวัดเสียง และสาธิตการทำงานของรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสการทำงานการตรวจวัดจริง และได้ทดลองลงมือปฏิบัติจริง พร้อมกันนี้ได้มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน โรงเรียนละ 2,000 บาท และเก็บรวมรวมผลจากการทำกิจกรรมมานำเสนอ กฟผ. ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559