กฟผ. มอบทุนการศึกษาบุคคลภายนอกระดับปริญญาตรีในประเทศ ประจำปี 2559 แก่นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อศึกษาในชั้นปีที่ 4 จำนวน 8 คน พร้อมรับเข้าปฏิบัติงานกับ กฟผ. ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา หวังให้น้อง ๆ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์การและประเทศชาติต่อไป

20160708 C01 01

          เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการบริหาร (รวห.) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุคคลภายนอกระดับปริญญาตรีในประเทศ ประจำปี 2559 จำนวนทั้งสิ้น 8 คน โดยมี นายศุภชัย ศุภกำเนิด ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (อทบ.) เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายบุญมาก สมิทธิลีลา รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม และผู้แทนจากสายงานต่าง ๆ ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม 203 อาคาร ท.100 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

20160708 C01 02

          นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รวห. กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาบุคคลภายนอกระดับปริญญาตรีในประเทศ จัดขึ้นเนื่องจาก กฟผ. ต้องการสนับสนุน เยาวชนไทยที่มีความใฝ่เรียนรู้ ให้สามารถก้าวต่อไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสดีที่ กฟผ. จะได้คัดเลือกคนเก่ง คนดีและมีความสามารถมาร่วมงานกับ กฟผ. ต่อไปด้วยและที่สำคัญที่สุดคือ กฟผ. เป็นองค์การภาครัฐ มีภารกิจหลักในด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศและประชาชน ฉะนั้นเมื่อน้อง ๆ ได้มาร่วมงานกับ กฟผ. จะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของน้อง ๆ ที่ได้มีโอกาสตอบแทนสังคมและประเทศชาติ

          ““ขอชื่นชมน้อง ๆ ที่มีความขยันหมั่นเพียรจนมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ทุนการศึกษานี้ถือเป็นกำลังใจและเป็นรางวัลแห่งความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนจนประสบผลสำเร็จ และขอให้มีความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติประวัติที่ดีงามแก่ตน ขอให้มุ่งมั่นในการศึกษาอย่างเต็มที่ เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคม และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว กฟผ. ยินดีต้อนรับน้อง ๆ ทุกคนเข้ามาร่วมกันสืบทอดภารกิจของ กฟผ. โดยใช้ความรู้ที่มีและจะมีเพิ่มเติมในอนาคต มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป” รวห. กล่าว

20160708 C01 03

          นายศุภชัย ศุภกำเนิด อทบ. กล่าวว่า กฟผ. ได้ประกาศเชิญชวนให้นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 3 เพื่อศึกษาในชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี สมัครเข้ารับทุนการศึกษา ซึ่ง กฟผ. มีแผนรับต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2556 จำนวนปีละ 10 ทุน โดยผู้รับทุนเมื่อสำเร็จการศึกษา จะเข้าปฏิบัติงานกับ กฟผ. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และเมื่อทำงานครบ 1 ปี มีผลการปฏิบัติงานดี กฟผ. จะสนับสนุนการศึกษาต่อต่างประเทศในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

20160708 C01 04

          ทั้งนี้ ในปี 2559 กฟผ. คัดเลือกผู้รับทุนได้ จำนวน 8 ราย แยกตามสาขาวิชา ดังนี้

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 5 ทุน ได้แก่

          1) นายกรกฤษ มิสรา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          2) นายกฤษฏิ์ คงอุไร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          3) นายศิรวิชญ์ โพธิ์ศรีทอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

          4) นายนนทิยุต จันทร์เจริญสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          5) นายกันติทัต สะสมผลสวัสดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 ทุน ได้แก่

          นางสาวพิชชาพร พรไพรเพชร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ จำนวน 1 ทุน ได้แก่

          นายกานต์พงศ์โพธิสุทธิ์กุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาการเงิน จำนวน 1 ทุน ได้แก่

          นางสาวรังรองรัตน์ อินทร์พยุง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่