กฟผ. นำสื่อมวลชนย้อนรอย 22 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. พลิกฟื้นคืนพื้นที่สีเขียวให้จังหวัดน่านแล้วกว่า 82,800 ไร่ ลุยเดินหน้าปลูกป่าน่านต่อเนื่อง 17,000 ไร่ คู่ปลุกจิตสำนึกชาวน่านเห็นคุณค่า และร่วมอนุรักษ์ป่าไม้ ตามแนวทาง “ปลูกที่ท้อง ปลูกที่ใจ และปลูกในป่า” สู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน พร้อมขอบคุณโจอี้ บอย แกนนำหลักกลุ่ม “ปลูกเลย” ปลุกกระแสคนไทยตื่นตัวร่วมพลิกฟื้นคืนความสมบูรณ์ให้ป่าจังหวัดน่านอีกครั้ง

csr 20160711 1

    นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม (ชคส.) เปิดเผยในโอกาสตรวจเยี่ยมพื้นที่ป่าปลูกของ กฟผ. ใน จ.น่าน ว่า กฟผ. ได้ดำเนินการปลูกป่า ในพื้นที่จังหวัดน่าน อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 22 ปี มีต้นไม้จำนวนกว่า 16,560,000 ต้น ในพื้นที่ 82,800 ไร่ ครอบคลุม พื้นที่เกือบทุกอำเภอใน จ.น่าน ภายใต้โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ กฟผ.

csr 20160711 2

    นายธาตรี ริ้วเจริญ ชคส. กล่าวต่อไปว่า สำหรับในปี 2559 นี้ กฟผ. มีเป้าหมายปลูกป่า จ.น่าน ต่อเนื่องอีก 17,000 ไร่ ประกอบด้วย ป่าใช้สอย หรือป่าชุมชน จำนวน 500 ไร่ (ปลูกในพื้นที่ชุมชน) และป่าต้นน้ำ หรือป่าบก จำนวน 16,500 ไร่ (ปลูกในเขตอุทยานแห่งชาติ, ป่าสงวนแห่งชาติ และโครงการพระราชดำริ) สำหรับพื้นที่ป่าต้นน้ำ และป่าชุมชน นั้น กฟผ. มีความตั้งใจร่วมสร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำร่วมกับชาวน่าน เนื่องจาก จ.น่าน เป็นต้นน้ำลำธารที่ไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งโครงการปลูกป่าของ กฟผ. จะดำเนินการควบคู่ไปกับการปลุกจิตสำนึกชาวน่าน ให้รัก หวงแหน และร่วมอนุรักษ์ป่าไม้ ตามแนวทาง “ปลูกที่ท้อง ปลูกที่ใจ ปลูกในป่า” สู่การปลูกที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวทางที่ประสบความสำเร็จในการดูแลป่าเหนือเขื่อนต่าง ๆ ทั่วประเทศมาแล้ว

    สำหรับแนวทาง “ปลูกที่ท้อง” กฟผ. เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้วยการจ้างงานชุมชนในพื้นที่ให้ปลูกป่า และบำรุงรักษาป่าให้ โดยใช้งบประมาณการจ้างไม่ต่ำกว่าปีละ 80 ล้านบาท ทำให้ชุมชนในท้องถิ่นมีรายได้ ส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากนั้น ได้นำโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผสมผสานกับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้ชาวบ้านได้ปฏิบัติเป็นต้นแบบ เพื่อให้ชุมชนที่ดูแลป่ามีกินมีใช้ พึ่งพาตัวเองได้ “ปลูกที่ใจ” กฟผ. ได้รณรงค์ปลุกจิตสำนึกชาวน่าน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ด้วยการจัดทำโครงการกล้าดี ซึ่งเป็นโครงการเด็กคิด เด็กทำ เด็กพูด เพื่อรักษาป่าไม้ของ จ.น่าน เพื่อให้เด็กเห็นคุณค่า และพร้อมดูแล ปกป้องผืนป่าให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ “ปลูกในป่า” นอกจาก กฟผ.จะปลูกป่าตามเป้าหมายร่วมกับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้ประสานการขอพื้นที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังมุ่งเน้นแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องผืนป่า ซึ่งหากมีการดูแลรักษาที่ดี ป่าจะยังคงอยู่ โดยไม่ต้องปลูกป่าซ้ำไปมาทุกปี

csr 20160711 3

    นายธาตรี ริ้วเจริญ กล่าวต่อไปว่า นับตั้งแต่ กฟผ. ดำเนินการ ปลูกป่ามา 22 ปี ตั้งแต่ปี 2537 พึ่งจะได้เห็นความตื่นตัวของคนไทยในการหันมาสนใจอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างกว้างขวางในขณะนี้ ต้องขอขอบคุณ โจอี้บอย แรพเปอร์ชื่อดัง และทีมปลูกเลยที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ร่วมพลิกฟื้นคืนผืนป่าให้กับจังหวัดน่านอย่างยั่งยืนร่วมกับ กฟผ. พร้อมได้ปลุกกระแสพลังคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียวให้หันมาสนใจ และจริงจังกับการอนุรักษ์ป่าไม้ โดยกิจกรรมของทีมงาน “ปลูกเลย” ครั้งนี้ได้ร่วมปั้น Seed Ball ปลูกกล้าพันธุ์ไม้กว่า 50,400 ลูก ให้หยั่งรากลึก และเติบโตเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์ของจังหวัดน่านต่อไป