012.jpg

          กฟผ. เปิดซองราคาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ยืนยันการเปิดซองยังไม่มีผลทางกฎหมาย โดยจะออกเอกสารสนองรับราคา เมื่อโครงการฯ ได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลครบถ้วนแล้ว

20160704

    วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 กฟผ. ได้จัดให้มีการเปิดซองประกวดราคา (Bid Opening Date) โดย มีนายพานิช จันทะสิม หัวหน้ากองวิศวกรรมเครื่องกลพลังงานหมุนเวียน ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล (อวค.) ทำหน้าที่แทน นายอรรถพร ชูโต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล เป็นประธานรับและเปิดซองประกวดราคางานจัดซื้อและจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่าน หิน จังหวัดกระบี่ สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ณ โถงอาคารประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร ท.031 โดยมีนายทนงรักษ์ แสงวัฒนะชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมโรงไฟฟ้า (ชพฟว.) ร่วมสังเกตการณ์ผู้เข้าร่วมการเปิดซองประกวดราคา โดยในวันนี้เป็นการเปิดเฉพาะซองด้านราคา หากผู้ยื่นประกวดราคาผ่านคุณสมบัติด้านราคา กฟผ. จะมีการพิจารณาในขั้นตอนต่อไปซึ่งการยื่นเปิดประกวดราคาในวันนี้ ยังไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดย กฟผ. ได้ระบุในเงื่อนไขการสงวนสิทธิ์การออกเอกสารสนองรับราคา (Letter of Intent-LOI) ไว้อย่างชัดเจนว่า จะออกเอกสารสนองรับราคาเมื่อโครงการฯ ได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด รวมถึงได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการจากรัฐบาลครบถ้วนแล้ว

20160704 2

    สำหรับผู้ยื่นเอกสารประกวดราคา มีจำนวนทั้งสิ้น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กิจการค้าร่วม บริษัท อัลสตอม เพาเวอร์ ซิสเต็ม, บริษัท อัลสตอม (ประเทศไทย) จำกัด และมารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น (The Consortium Consisting of ALSTOM Power Systems, ALSTOM (Thailand) Ltd. And Marubeni Corporation) และ 2) กิจการค้าร่วม พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น คอร์เปอเรชั่น ออฟไชน่า และ บริษัท อิตาเลียน-ไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (Consortium of Power Construction Corporation of China and Italian-Thai Development Public Company Limited) ทั้งนี้ การเปิดซองด้านเทคนิคได้ดำเนินการไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558

    การเปิดซองประกวดราคาในครั้งนี้ กฟผ. จะดำเนินการจัดหาผู้รับเหมาเพื่อออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างโรงไฟฟ้า คู่ขนานไปกับขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ (EHIA) เพื่อให้การก่อสร้าง โรงไฟฟ้ากระบี่ดำเนินการได้ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า หรือ PDP 2015 ซึ่งกระบวนการการคัดเลือกผู้รับเหมา ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1) กฟผ. จัดทำเอกสารประกวดราคา 2) ผู้รับเหมาซื้อซองประกวดราคาและจัดทำข้อเสนอ 3) กฟผ. พิจารณาข้อเสนอและคัดเลือกผู้รับเหมา ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน รวมเวลาทั้งหมดประมาณ 1.5 - 2 ปี จากนั้นจึงเป็นช่วงของการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งใช้เวลาประมาณ 4 ปี สำหรับโรงไฟฟ้าประเภทพลังความร้อน ทั้งนี้ กฟผ. จะออกเอกสารสนองรับราคาเมื่อโครงการฯ ได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) จาก คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด รวมถึงได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการจากรัฐบาลครบถ้วนแล้วเท่านั้น