034.jpg

          กฟผ. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมและมอบห้องเรียนสีเขียว พร้อมทั้งลงนามความร่วมมือในโครงการพัฒนาสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

    วันนี้ (17 กันยายน 2559) นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ร่วมเป็นประธาน ในพิธีมอบห้องเรียนสีเขียวและเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่

20160917 P01 01

    นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ. เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับ สพฐ. เพื่อสนับสนุนความรู้ให้กับสถานศึกษา เสริมสร้างความตระหนักในการใช้พลังงาน ตลอดจนได้พัฒนาต่อยอดสู่การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังสร้างความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และพฤติกรรม ในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนฝึกทักษะให้แก่เยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้ใช้พลังงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และ รักษาสิ่งแวดล้อมด้วย

    ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ. กล่าวต่อว่า ภายในศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ จำนวน 9 ฐาน ได้แก่ ฐานห้องเรียนสีเขียว ซึ่งมีเนื้อหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งเรื่องกระบวนการผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแต่ละประเภท สัดส่วนเชื้อเพลิง พลังงานทดแทน ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ฐานรวมพลังเพื่อโลกสวย ฐานภาวะโลกร้อน ฐานน้ำใช้รู้ใช้น้ำ ฐานผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Life Cycle Assessment) ฐาน Zero Waste ฐานลดขยะเพื่อโลก (1A5R) ฐานเศรษฐกิจพอเพียง และฐานอาชีพกับความพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนมากกว่า 100 โรงเรียน และชุมชนในจังหวัดกระบี่ และจะขยายต่อไปในระดับภูมิภาค อีกด้วย โดยศูนย์การเรียนรู้ฯ จะเปิดให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาได้ทุกวัน ในช่วงเวลา 08.00 - 16.00 น.

    และในโอกาสเดียวกัน นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ ได้เป็นผู้แทน กฟผ. ร่วมลงนามความร่วมมือกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และประธานสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ในโครงการพัฒนาสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่เป็นต้นแบบสำนักงานสีเขียว พัฒนาบุคลากรในสำนักงาน รวมถึงโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมศึกษา ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน การรีไซเคิล การลดปริมาณขยะ และริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน ซึ่งจะเป็นการช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกด้วย