017.jpg

          กฟผ. ให้ความมั่นใจกลุ่มละอองไอน้ำที่สังเกตเห็นบริเวณหอหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือปลอดภัยต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ชุมชนสามารถตรวจสอบสภาพอากาศได้ตลอดเวลาที่ www.nbp.egat.co.th

20161027 01

    นายศานิต นิยมาคม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ (อสอ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กลุ่มละอองไอน้ำขนาดใหญ่สีขาวที่ผู้สัญจรไปมาและอยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ สังเกตเห็นในเวลานี้ เกิดจากกระบวนการของระบบระบายความร้อนของหอหล่อเย็น (Cooling Tower) ของโรงไฟฟ้า ซึ่งเหตุดังกล่าวมีการพบเห็นในช่วงเช้าหรือหลังฝนตก ที่มีสภาพอากาศเย็นทำให้ละอองไอน้ำเกิดการควบแน่น จึงเห็นเป็นละอองไอน้ำคล้ายกลุ่มควันขนาดใหญ่ลอยสู่ท้องฟ้า ซึ่งกลุ่มละอองไอน้ำดังกล่าวมีความปลอดภัยต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม จึงขอให้ประชาชนไม่ต้องวิตกกังวล

20161005 M01 03 20161005 M01 02 

     ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ กล่าวอีกว่า การดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่มีความทันสมัยและที่สำคัญมีระบบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินการของโรงไฟฟ้า ได้มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ ผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยโรงไฟฟ้าพระนครเหนือยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่อาศัยในชุมชนบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าได้มีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมตรวจสอบคุณภาพและการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นใจของชุมชนอีกด้วย นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือยังมีระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศจาก ๒ จุด คือ บริเวณปลายปล่องโรงไฟฟ้า (Continuous Emission Monitoring At Stack) และ รอบบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้า (Ambient Air Quality Monitoring) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เชื่อมต่อโดยตรงกับกรมควบคุมมลพิษและมีจอแสดงผลคุณภาพอากาศติดตั้งบริเวณหน้าโรงไฟฟ้าและในชุมชน รวมถึงแสดงผลบนเว็บไซต์ www.nbp.egat.co.th เพื่อให้ประชาชนสามารถเห็นและตรวจสอบได้ตลอดเวลา

    “กฟผ. คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรอบและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าและพลังงานของประเทศ” นายศานิต นิยมาคม อสอ. กล่าวทิ้งท้าย

20161005 M01 04

20161005 M01 05