กฟผ. ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาบุคลากรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร หวังสร้างช่างไฟฟ้ามืออาชีพรองรับไทยแลนด์ 4.0 และประชาคมอาเซียน

          พลเอกเจริญ นพสุวรรณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านช่างไฟฟ้า ระหว่าง 6 องค์กร โดยมีตัวแทนของทุกองค์กรเข้าร่วม ได้แก่ นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) นายวรพจน์ มานะพันธุ์พงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริการ กฟผ. ทำการแทนผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร และนายสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ในการพัฒนาบุคลากรช่างไฟฟ้าภายในอาคารและส่งเสริมให้มีหนังสือการรับรอง ความรู้ความสามารถรองรับการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม ปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ

20161028-C02-01

          นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดี กพร. กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้นั้น เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร โดยส่งเสริมให้เข้ามาทดสอบเพื่อรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ โดยมีแนวทางความร่วมมือดังนี้
1.การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น วิทยากร ครูฝึก อาคารสถานที่ วิทยาการ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาช่างไฟฟ้าและสาขาอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.การผลักดันให้ กฟภ. สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย และสภาวิศวกรเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถในสาขาดังกล่าว
3. กพร. ร่วมกับ กฟน. ผลักดันให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รองรับเข้าสู่การประเมินรับรองความรู้ความสามารถ
4. กพร. ร่วมกับ กฟผ. ในการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานของการไฟฟ้าในหลักสูตรสาขาผู้ปฏิบัติงานใต้น้ำ ระยะเวลาการฝึก 217 ชั่วโมง และจะขยายแผนการฝึกในระดับพื้นที่ต่อไป

          อธิบดี กพร. กล่าวอีกว่า การร่วมมือกันพัฒนาช่างไฟฟ้าในอาคารตามแนวทางประชารัฐในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่กำลังแรงงานและครอบครัวแล้ว ช่างมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบก็จะสามารถสรรค์สร้างงานที่มีมาตรฐานสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคมและชุมชน สอดรับกับการกำหนดให้ช่างไฟฟ้าภายในอาคารเป็นอาชีพควบคุม ตาม พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้