017.jpg

ถาม เหตุใด MMRP1 จึงต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) อีกรอบ ?

          ตอบ เนื่องจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ EHIA (Environmental Health Impact Assessment) เดิม ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว เป็นผลการศึกษาของ MMRP1 ขนาดกำลังผลิต 600 MW แต่ผลจากการคำนวณทางเทคนิคและการจัดซื้อจัดจ้างทำให้ได้โรงไฟฟ้าที่มีขนาดกำลังผลิต 655 MW (ในเงินลงทุนเท่าเดิม) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 55 MW ทำให้ต้องมีการศึกษา EHIA ใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมขนาดกำลังผลิตที่สูงขึ้น โดย กฟผ. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบและสุขภาพ (ค.1) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ถาม การทำรายงาน EHIA ในปัจจุบัน เป็นการศึกษาย้อนหลังจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือไม่ ?

          ตอบ การทำราย EHIA ใหม่ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันไม่ได้เป็นการศึกษาย้อนหลัง ตามแผน PDP มีกำหนดก่อสร้าง MMRP1 เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 ซึ่ง กฟผ. ได้เริ่มศึกษา EHIA ฉบับเดิมตั้งแต่ปี 2554 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กกวล.) ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 แต่ภายหลังการประมูลทำให้ MMRP1 มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากรายงาน EHIA เดิม (จาก 600 MW เป็น 655 MW) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จึงมีความเห็นให้ กฟผ. ศึกษาและจัดทำรายงาน EHIA ใหม่ ให้ครอบคลุมกำลังผลิตที่เพิ่มขึ้น

ถาม ในระหว่างการทำ EHIA ใหม่ สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้หรือไม่ ?

          ตอบ ระหว่างการทำ EHIA ใหม่ กฟผ. สามารถดำเนินการก่อสร้าง MMRP1 ได้ เนื่องจากการก่อสร้างอาคารของ กฟผ. ถือเป็นกิจการก่อสร้างเพื่อสาธารณประโยชน์ในฐานะองค์กรของรัฐ จึงได้รับการยกเว้นจากกรมโรงงาน อีกทั้งโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าเดิม (โรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 1-13) ที่ได้ขอสงวนสิทธิ์ไว้ใช้งาน รวมกว่า 16 ล้านแรงม้า* (1 เมกะวัตต์ = 1,341.02 แรงม้า) ในขณะที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-13 ในปัจจุบันมีกำลังผลิตเพียงประมาณ 3 ล้านแรงม้า ดังนั้น กำลังผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น 55 MW นั้น จึงไม่เกินสิทธิที่ กฟผ. มีอยู่ในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) โดยไม่เข้าข่ายขยายโรงงาน อย่างไรก็ตาม กฟผ. จะดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงกำลังเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตต่อกรมโรงงานภายหลังรายงาน EHIA ฉบับใหม่ผ่านความเห็นชอบต่อไป
*ข้อมูลจาก ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ที่ ป.(สค.2)001/2541

ถาม หากทำ EHIA ไม่ผ่านจะเป็นอย่างไร ?

          ตอบ กฟผ. ต้องทำ EHIA ใหม่จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) และ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อใช้ประกอบการขอเปลี่ยนแปลงกำลังผลิตในใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า และขอใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม มิเช่นนั้น จะไม่สามารถจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ได้

ถาม หากเพิ่มกำลังการผลิต จะใช้เชื้อเพลิงถ่านหินมากขึ้นหรือไม่ และจะส่งผลให้มีมลสารเพิ่มขึ้นหรือไม่?

          ตอบ มีการใช้ปริมาณถ่านหินมากขึ้น แต่ยังเป็นปริมาณที่น้อยกว่าโรงไฟฟ้าเครื่องที่ 4-7 ซึ่งเดินเครื่องอยู่ในปัจจุบัน การปล่อยมลสาร, SO2, NOx และฝุ่น ยังอยู่ในเกณฑ์ดีกว่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนดและไม่กระทบต่อสุขภาพประชาชน อย่างไรก็ตาม หากศึกษาตามรายงาน EHIA แล้วพบว่ามีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมากขึ้น กฟผ. จะกำหนดมาตรการเพิ่มเติม ซึ่งมีความเข้มงวดมากขึ้นจากมาตรการเดิม ให้ครอบคลุมในส่วนที่มีผลกระทบมากขึ้นตามไปด้วย

ถาม ชุมชนและประเทศชาติจะได้รับประโยชน์อย่างไร จากโครงการขยายกำลังผลิต MMRP1 ?

          ตอบ การขยายกำลังการผลิตดังกล่าวใช้เงินลงทุนเท่าเดิม แต่ได้โรงไฟฟ้าที่มีกำลังผลิตไฟฟ้ามากขึ้น ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยถูกลง นอกจากนี้ ชุมชนจะได้เงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากขนาดที่เพิ่มขึ้นมา 55 MW ช่วงก่อสร้าง (4 ปี) ได้เงินจากกองทุนฯ เพิ่มขึ้น ประมาณ 2,750,000 บาท/ปี ช่วงดำเนินการได้เงินจากกองทุนฯ เพิ่มขึ้น ประมาณ 8,184,000 บาท/ปี

ข้อมูลจาก
หมวดกฎหมาย โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 แผนกสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าถ่านหินและเหมือง กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ แผนกวิเคราะห์ประเมินผลการพัฒนาชุมชน กองแผนงานและประเมินผล ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ