015.jpg

          EGATIF หรือ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้รับ รางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน (Best Deal of the Year Award) และรางวัลธุรกรรมทางการเงินดีเด่นในตลาดทุน (Outstanding Deal of the Year Awards) จากเวที SET Award 2016 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร สะท้อนถึงความสำเร็จของธุรกรรมทางการเงินที่มีบทบาทสำคัญต่อตลาดทุนไทย

20170207-PRE01-01

          เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นายวันชัย หงส์เชิดชัย รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายวิทยา บุญหนุน ผู้ช่วยผู้ว่าการการเงิน และ นายอรรถพงศ์ พรธิติ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ Investment Banking 2 ได้เป็นผู้แทน กฟผ. และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB รับรางวัล “SET Award 2016” รางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน (Best Deal of the Year Award) และรางวัลธุรกรรมทางการเงินดีเด่นในตลาดทุน (Outstanding Deal of the Year Awards) จากความสำเร็จของการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 (EGATIF) โดยมีที่ปรึกษาทางการเงิน คือ SCB จาก นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร และนายสันติ กีระนันท์ รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลท. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

          นายวันชัยกล่าวว่า EGATIF เป็นกองทุนของรัฐวิสาหกิจกองทุนแรกของประเทศไทย ซึ่งค่อนข้างมีความซับซ้อนเนื่องจากกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ จึงต้องมีที่ปรึกษาทางการเงิน คือ SCB เข้ามาช่วยดูแลในเรื่องดังกล่าว และเพื่อให้กองทุน EGATIF มีความมั่นคงสูงสุด จึงได้เลือกในส่วนของผลตอบแทนที่มีความมั่นคงที่สุด นั่นคือรายได้ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ทำให้ EGATIF เกิดขึ้นมาได้ในประเทศไทย

          ในส่วนการดำเนินงานของ EGATIF นั้น กฟผ. มีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 สามารถดูแล บำรุงรักษา และเดินเครื่อง ให้ค่าความพร้อมจ่ายมีประสิทธิภาพอย่างยอดเยี่ยม จนทำให้ผลตอบแทนของ EGTIF ที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจของนักลงทุน และราคาของ EGATIF ไม่ผันผวนในตลาด” นายวันชัย กล่าวทิ้งท้าย

          สำหรับรางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน (Best Deal of the Year Award) เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรและที่ปรึกษาทางการเงินที่ร่วมกันสร้างสรรค์ธุรกรรมทางการเงินที่โดดเด่น สร้างความเปลี่ยนแปลงหรือนวัตกรรมครั้งสำคัญให้กับตลาดทุน เช่น การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การควบรวมกิจการ หรือธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินด้านตราสารทุน ซึ่งจะพิจารณาธุรกรรมทางการเงินที่ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ. 2558 และเพื่อยกย่องผลงานธุรกรรมทางการเงินที่ประสบความสำเร็จร่วมกัน ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อตลาดทุนไทย

20170207-PRE01-02

          พิธีประกาศผลและมอบรางวัล “SET Award 2016” ซึ่งจัดขึ้นโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ วารสารการเงินธนาคาร ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชู และให้กำลังใจแก่บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผู้บริหารสูงสุดในตลาดทุนที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ เพื่อสะท้อนถึงความแข็งแกร่งและความสำเร็จของภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย โดยในปีนี้ได้มีการประกาศผลและมอบรางวัลยอดเยี่ยมและดีเด่นรวม 8 ประเภทรางวัล คือ รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Awards) ผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ (Young Rising Star CEO Award) รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards) รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Best Innovative Company Awards) รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดยี่ยม (Best Securities Company Awards) รางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน (Best Deal of the Year Award) และ รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม (Best Asset Management Company Award)