random-csr-img04.jpg

20170503-CSR01-01

          วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 นายมนัส แสงเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ-ปฏิบัติการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายกอมาลุดิ้ง วาเลง ช่างระดับ 8 กฟผ. นายประดิษฐ์ หมีนเส็น ที่ปรึกษาโครงการมัคคุเทศก์พลังงานอำเภอเทพา กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำและป่าชายเลน พร้อมประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน จำนวน 5,000 ต้น เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ เนื่องในวันสถาปนา กฟผ. ประจำปี 2560 ณ บริเวณพื้นที่เกาะสองของเกาะแลหนัง และรอบเกาะบ้านคลองควาย ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

20170503-CSR01-02

20170503-CSR01-03

20170503-CSR01-04