random-csr-img06.jpg

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (อทบ.) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุคคลภายนอกระดับปริญญาตรีในประเทศ ประจำปี 2560 ให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี จำนวน 7 ทุน พร้อมรับเข้าทำงานที่ กฟผ. หลังจบการศึกษา

20170706 CSR01 01

         เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการบริหาร (รวห.) เป็นประธานมอบทุนการศึกษาบุคคลภายนอกระดับปริญญาตรีในประเทศ ประจำปี 2560 โดยมีนายศุภชัย ศุภกำเนิด ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (อทบ.) รายงานวัตถุประสงค์ มีผู้บริหารระดับสูงและผู้ปกครองเข้าร่วมแสดงความยินดีด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง ณ ห้องประชุม 203 อาคารสำนักผู้ว่าการ ท.100 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

20170706 CSR01 02

         นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รวห. กล่าวว่า กฟผ. เห็นความสำคัญของเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมาก และการที่น้องๆทุกคนได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษานี้นับเป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ซึ่ง กฟผ. เต็มใจสนับสนุนในการให้โอกาสเข้าทำงานที่ กฟผ. หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว และจะสนับสนุนให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทต่อไป หลังจากทำงานครบ 1 ปี และมีผลการปฏิบัติงานที่ดี เพื่อพัฒนาความรู้และสามารถนำกลับมาใช้พัฒนาองค์การให้ขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         “เราถือเป็นบุคลากรและเป็นกำลังสำคัญในอนาคต ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องรับผิดชอบต่อทั้งตนเองและส่วนรวมขององค์การ เมื่อได้เข้ามาทำงานแล้วก็ต้องมุ่งมั่นและตั้งใจทำงานให้สมกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คน กฟผ. ต้องทำประโยชน์ให้สังคม คน กฟผ. ต้องทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ” รวห. ให้โอวาท

20170706 CSR01 03

          นายศุภชัย ศุภกำเนิด อทบ. กล่าวว่า กฟผ. ได้เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สมัครเข้ารับทุนการศึกษาในชั้นปีที่ 4 โดย กฟผ. มีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 จำนวนปีละ 10 ทุน ในสาขาวิชาหลักที่ กฟผ. ต้องการ คือ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาการเงิน เมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาแล้วจะเข้าทำงานกับ กฟผ. เมื่อครบหนึ่งปีและมีผลปฏิบัติงานที่ดี กฟผ. จะสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศต่อไป

         สำหรับปี 2560 มีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาบุคคลภายนอกระดับปริญญาตรีในประเทศ จำนวน 7 ทุน ดังนี้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจำนวน 2 ทุน ได้แก่ 1. นายชนาธิป จำนง จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ 2.นายกมนนัทธ์ สุมานะนันท์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมเครื่องกลจำนวน 4 ทุน ได้แก่ 1.นายกาญจน์ วิศาลรักษ์กิจ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2.นายกิตกนก นทีตานนท์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเจ้าพระนครเหนือ 3.นายศรัณย์ สมบูรณ์สิริโภค จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และ 4.นายภูมิภักดิ์ แจ่มจำรัส จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสาขาการเงินจำนวน 1 ทุน ได้แก่ นางสาวอภันตรี วงษ์รักษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์