random-csr-img03.jpg

          กฟผ. จัดค่ายเยาวชน “EGAT English Camp” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 มุ่งพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและให้ความรู้ด้านพลังงานกับเยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่

20170822-CSR01-01

          วันนี้ (22 สิงหาคม 2560) นายปฐม ภาโอภาส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานเปิดค่าย “EGAT English Camp” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ "Devotion to Society and Environment" โดยมี นางคัคนา เชยชุ่ม ผู้แทนจากสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน มีผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. คณะครูอาจารย์ นักเรียน และสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 120 คน ณ โรงเรียนเมืองกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่

20170822-CSR01-02

          นางคัคนา เชยชุ่ม กล่าวว่า การจัดค่าย “EGAT English Camp” ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่จาก 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง โรงเรียนเมืองกระบี่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล และโรงเรียนหนองทะเลวิทยา จำนวน 100 คน ได้ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมถึงให้ความรู้ สร้างความเข้าใจด้านพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนให้เยาวชนเป็นเครือข่ายในการสื่อสารข้อมูลไปสู่เพื่อน ครอบครัว และชุมชนต่อไป

20170822-CSR01-03

20170822-CSR01-04

          นายปฐม ภาโอภาส กล่าวว่า ขอขอบคุณ กฟผ. ที่ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ได้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ พร้อมกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน อีกทั้งให้เยาวชนได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม รวมถึงได้รับความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนของ กฟผ. อีกด้วย

20170822-CSR01-05

          สำหรับค่าย EGAT English Camp ครั้งที่ 2 มีกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกมต่างๆและกิจกรรมสันทนาการ โดยทีมวิทยากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านนิทรรศการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบโรงไฟฟ้าจากผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. อีกด้วย โดยค่าย EGAT English Camp ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเยาวชนจากโรงเรียนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 99 คน

20170822-CSR01-06

20170822-CSR01-07

20170822-CSR01-08