014.jpg

20170902-PRE01-01

          กฟผ. นำคณะจิตอาสา “คนดีของพ่อ” เลาะเส้นทางดูแลป่าชายเลนภาคตะวันออก ร่วมสานต่อพระราชปณิธานงานของพ่อ เติมเต็มความสมบูรณ์ อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมปลูกป่าชายเลน จากปากแม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ถึง อ่าวคุ้งกระเบน และลุ่มน้ำเวฬุ จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2560

20170902-PRE01-04

          นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ในปี 2560 กฟผ. ได้จัดกิจกรรมน้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ 4 เส้นทาง และครั้งนี้เป็นเส้นทางที่ 3 โดยได้เชิญชวนประชาชนจิตอาสา “คนดีของพ่อ” จากสื่อพันธมิตร เติมเต็มความสมบูรณ์ อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมปลูกป่าชายเลน ในเส้นทางดูแลป่าชายเลนภาคตะวันออก เริ่มตั้งแต่ปากแม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ถึงลุ่มน้ำเวฬุ จ.จันทบุรี

20170902-PRE01-03

20170902-PRE01-02

          สำหรับคณะจิตอาสาที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าสีเขียวในโรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีมัคคุเทศก์น้อยซึ่งเป็นเยาวชนในพื้นที่พาชมโรงไฟฟ้า พร้อมทั้งเรียนรู้โครงการเลี้ยงปลาในระบบ น้ำทิ้งของโรงไฟฟ้าบางปะกง เช่น ปลาอีกง ซึ่งเป็นปลาประจำถิ่นของแม่น้ำบางปะกงที่ได้รับการอนุรักษ์ในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นปลาที่ค่อนข้างหายากในแหล่งน้ำธรรมชาติ อาศัยอยู่ในน้ำจืดและน้ำกร่อย ปัจจุบันโครงการโรงไฟฟ้า สีเขียวในโรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนของตนเองได้ อีกทั้งคณะจิตอาสายังได้เรียนรู้ระบบนิเวศบนเกาะนก ซึ่งเป็นเกาะกลางปากน้ำบางปะกงที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์เอื้อต่อการขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำ เช่น ปลาดุกทะเล ซึ่งเป็นอาหารหลักของโลมาอิรวดีที่มีชุกชุมบริเวณปากน้ำบางปะกง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมสืบสานปณิธานงานของพ่อด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำ ด้วยการเรียนรู้ระบบนิเวศที่ได้รับการฟื้นฟูโดยโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ กฟผ. ที่ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ฟื้นฟูและอนุรักษ์จนกลายเป็นป่าที่สมบูรณ์ในปัจจุบัน และคณะยังได้เยี่ยมชมธนาคารกล้าไม้ป่าชายเลนตามรอยพ่อ และการปลูกไม้ ป่าชายเลนที่ใช้กล้าไม้ที่เพาะด้วยกระบอกไม้ไผ่ นวัตกรรมจากภูมิปัญญาชาวบ้านสู่การเพาะปลูกไม้ในกระบอกไม้ไผ่ เพื่อลดปัญหาขยะจากถุงดำที่ติดมากับกล้าไม้ ทำให้อัตราการเจริญเติบโตมีมากขึ้น และไม้ไผ่สามารถย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ที่ปลูกอีกด้วย พร้อมกันนี้คณะจิตอาสายังได้เยี่ยมชมชุมชนวัดเขาดิน ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเรียนรู้การพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

20170902-PRE01-05

20170902-PRE01-06

          นอกจากนี้ คณะจิตอาสายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ต้นแบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนตามแนวพระราชดำริที่สามารถทำให้ป่าชายเลนบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนที่เคยเสื่อมโทรม กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งประมงที่สำคัญของภาคตะวันออกในปัจจุบัน และเป็นแหล่งการเรียนรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป และคณะจิตอาสายังได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนบริเวณลุ่มน้ำเวฬุ จ.จันทบุรี ในพื้นที่ป่าปลูกที่ กฟผ. ได้น้อมนำแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์มาขยายผลฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เพื่อสร้างชีวิตและสร้างอาชีพให้กับชุมชนประมงชายฝั่งที่อยู่อาศัยในพื้นที่ ได้ทำมาหากินแบบเอื้อประโยชน์ต่อกันอย่างลงตัว โดยในปี 2560 กฟผ. ตั้งเป้าหมายปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าว จำนวน 3,000 ไร่

20170902-PRE01-07

          ทั้งนี้ กฟผ. ได้ดำเนินการปลูกและบำรุงรักษาป่าชายเลนร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนปากน้ำเวฬุ ที่มีความเสื่อมโทรมในพื้นที่จ.จันทบุรี มาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน รวมพื้นที่กว่า 6,000 ไร่

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในเส้นทางสุดท้าย ซึ่งจะจัดขึ้นในจ.กระบี่ นั้น สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/egatreforest