036.jpg

20170920 PRE02 03

          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับมอบโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร ในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมลดโลกร้อน" ประจำปี 2560 จากการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย(T-VER) และเป็นองค์กรที่สนับสนุนนกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)เพื่อเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

          วานนี้ (19 กันยายน 2560) ว่าที่พันตรี ดร.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ. ได้เข้ารับรางวัลภายในงาน“ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ทั้งนี้ กฟผ.ได้รับ 6 รางวัล แบ่งเป็น โล่เกียรติยศ จำนวน 2 รางวัล จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำลำรางชลประทาน (เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและเขื่อน แก่งกระจาน) และโครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูง กฟผ. ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)

20170920 PRE02 02

          นอกจากนี้ กฟผ.ยังได้รับประกาศนียบัตร 4 รางวัล จากโครงการที่ได้รับการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 2 รางวัล จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนนเรศวร และโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมลำตะคอง ขนาด 2×1.25 เมกะวัตต์ ประกาศนียบัตรรับรองการใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของหน่วยงานภายใน กฟผ. จำนวน 11 หน่วยงานที่จัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และประกาศนียบัตรด้านการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จาก “โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme หรือ LESS)” ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก โดยพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรมพร้อมทั้งสร้างเครื่องมือการคำนวณปริมาณการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกที่ไม่ซับซ้อนเพื่อความสะดวกต่อการพัฒนาโครงการและส่งเสริมให้เกิดการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกจาก "ผู้ให้" ในภาคองค์กรไปสู่ "ผู้รับ" ในชุมชน และ อบก.จะเป็นผู้รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจดที่ลดหรือกักเก็บได้จากการดำเนินกิจกรรม โดย กฟผ. ได้ดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียว ภายใต้กิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนจำนวน 135 โรงเรียน และโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนลดการใช้พลังงานที่บ้านนักเรียน จำนวน 57 โรงเรียน รวม 9,426 ครัวเรือน จากกิจกรรมดังกล่าวสามารถลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 21.8 ล้านบาท ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 3.7 ล้านหน่วย(kWh) ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เกือบ 1,900 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

20170920 PRE02 01